Sterfte aan huidkanker 2020

Sla de grafiek Sterfte aan huidkanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes C43 (melanoom) en C44 (overige huidkanker)
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 overleden 958 mensen aan huidkanker

In 2020 overleden er 958 mensen aan huidkanker (alle vormen). Er overleden 808 mensen als gevolg van melanoom: 464 mannen en 344 vrouwen (5,4 per 100.000 mannen en 3,9 per 100.000 vrouwen). Aan overige vormen van huidkanker zijn 150 personen overleden in 2020: 84 mannen en 66 vrouwen (1,0 per 100.000 mannen en 0,8 per 100.000 vrouwen). Voor zowel melanomen als overige huidkanker geldt dat de sterfte toeneemt met de leeftijd. Sterfte aan melanomen treedt al vanaf middelbare leeftijd op, sterfte aan overige huidkanker treedt vooral op hoge leeftijd op.


Basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom vaak volledig te genezen

Basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom kunnen bijna altijd volledig genezen. Bij basaalcelcarcinoom is bijna geen kans op uitzaaiingen en bij het plaveiselcelcarcinoom is de kans gering. Toch worden patiënten met beide typen van huidkanker regelmatig gecontroleerd om na te gaan of de kanker na de behandeling terug keert, of de tumor zich alsnog heeft verspreid naar de lymfeklieren en of er nieuwe huidkankers zijn ontstaan.

Ongeveer 90% van de melanoompatiënten na vijf jaar nog in leven

De relatieve vijfjaarsoverleving is voor alle melanoomstadia samen ongeveer 90%. Deze informatie is gebaseerd op relatieve overlevingscijfers voor mensen die in de periode 2011-2015 zijn gediagnosticeerd met melanoom. Naarmate de tumor dikker is, neemt de kans op uitzaaiingen toe en neemt de overlevingskans af. De overlevingskans neemt ook af met de leeftijd, waarschijnlijk omdat bij ouderen de tumor vaak dikker is. Daarnaast is de overlevingskans bij mannen over het algemeen slechter dan bij vrouwen. De reden hiervoor is nog onduidelijk ( Joosse 2014 Joosse, A., Gender Differences in Melanoma Progression and Survival, Rotterdam (2014) ).


Sterfte aan melanoom 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan melanoom 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C43
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerder jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Afnemende sterfte melanoom

De sterfte aan melanoom is tussen 1980 en 2009 toegenomen. Voor mannen is de sterfte in deze periode ruim 2,5 keer toegenomen en voor vrouwen is de sterfte verdubbeld. Na 2009 is de sterfte niet verder gestegen en de laatste jaren zelfs afgenomen. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is voor mannen toegenomen van 119 in 1980 naar 464 in 2020; voor vrouwen is de absolute sterfte toegenomen van 113 in 1980 naar 344 in 2020.Bron: NKR

 • ICD-10-code C43
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Overleving melanoom toegenomen

De relatieve vijfjaarsoverleving van melanomen is toegenomen van ongeveer 81,6% voor patiënten bij wie de diagnose is gesteld in de periode 1991-1995 tot ongeveer 91,5% bij patiënten bij wie de diagnose is gesteld in de periode 2011-2015. De overleving is hoger voor vrouwen dan voor mannen,  maar dit verschil neemt af. Voor patiënten gediagnosticeerd in de periode 1991-1995 bedroeg het verschil tussen mannen en vrouwen nog ongeveer 12%, voor patiënten gediagnosticeerd in de periode 2011-2015 was dat verschil nog maar ongeveer 5%.


Sterfte aan huidkanker exclusief melanoom 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan huidkanker exclusief melanoom 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C44
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar mert eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Geen eenduidige trend in sterfte aan huidkanker exclusief melanoom

In de periode 1980-2020 is er geen eenduidige trend. Als gevolg van de relatief kleine aantallen laat de sterfte een schommelend beloop zien. De trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Ook de sterfte in absolute aantallen (niet gestandaardiseerd) laat geen duidelijke trend zien. Over de gehele periode 1980-2020 overleden jaarlijks gemiddeld 51 mannen en 37 vrouwen aan huidkanker exclusief melanoom.Bron: NKR

 • ICD-10-code C44 (huidkanker exclusief melanoom en basaalcelcarcinoom)
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Overleving huidkanker exclusief melanoom iets verbeterd

De relatieve vijfjaarsoverleving van huidkanker is licht toegenomen. De relatieve vijfjaarsoverleving van huidkanker (exclusief melanoom en basaalcelcarcinoom) is toegenomen van 91,7% voor patiënten bij wie de diagnose is gesteld in de periode 1991-1995 tot 95,2% bij patiënten bij wie de diagnose is gesteld in de periode 2011-2015.


 • M.J.J.C. Poos ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • A.M. Gommer (RIVM)
 • T. Nijsten (Erasmus MC)
 • L.M. Hollestein (Erasmus MC)
 • H.B.M. Hilderink (RIVM)