Percentage (exclusief anonieme vaccinaties) zuigelingen dat de basisimmuniteit voor bof, mazelen en rode hond (BMR) heeft bereikt

Indicatorwaarde

Percentage

89,4

Verslagjaar: 2023

Trend

3-jarige trend*

 

*Niet te bepalen vanwege trendbreuk

Interpretatie indicator

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen. Deze indicator meet de vaccinatiegraad van kinderen met het bof, mazelen en rodehond (BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond)) vaccin. In Nederland worden ouders van kinderen van 14 maanden en 9 jaar uitgenodigd om hun kind te laten vaccineren. De vaccinatiegraad werd t/m 2021 vastgesteld voor 2- en 10-jarige kinderen, vanaf 2022 zijn ook gevaccineerde kinderen die op latere leeftijd zijn gevaccineerd meegenomen.

De vaccinatiegraad is een indicator voor de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)).

Trend vaccinatiegraad BMR 2006-2022

Sla de grafiek Trend vaccinatiegraad BMR over en ga naar de datatabel

Bron: RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

  • BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond) = bof, mazelen en rodehond.
  • 2021: Hoewel de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd in 2021 iets is afgenomen, is de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in de tijd; er worden ook nog vaccinaties op wat oudere leeftijd uitgevoerd.
  • 2022 & 2023: De vaccinatiegraad is exclusief anonieme vaccinaties en inclusief vaccinaties die later (na de leeftijd van 2 en 10 jaar) zijn gegeven. De cijfers zijn daardoor minder goed te vergelijken met voorgaande jaren.

Verantwoordingstabel Vaccinatiegraad BMR

 

Toelichting

Volledige naam indicator

(a) percentage zuigelingen (2 jaar) dat de basisimmuniteit voor BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond) heeft bereikt en (b) percentage schoolkinderen (10 jaar) dat het vaccinatieschema voor BMR volledig heeft afgesloten. BMR = bof, mazelen, rodehond. Vaccins tegen deze ziekten zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Bron

RIVM-DVP; Nationale vaccinatieregister PraeventisOECD Health Statistics; WHO Global Health Observatory

Berekening

Teller:  (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die basisimmuniteit voor BMR hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor BMR volledig hebben afgesloten.
Noemer: (a) alle kinderen met de leeftijd van 2 jaar en (b) alle kinderen met de leeftijd van 10 jaar.

Toelichting berekening

Basisimmuniteit: alle kinderen van 2 jaar die  één vaccin (dosis) van het BMR vaccin hebben ontvangen.

Volledig afgesloten serie: alle kinderen van 10 jaar die twee vaccinaties (doses) van het BMR vaccin hebben ontvangen.

Informed consent: het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontvangt sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. Het aantal vaccinaties dat niet kan worden meegeteld, is nu nog vrij klein (4,7%) doordat kinderen grotendeels al vóór 2022 voor de RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccinaties zijn uitgenodigd.

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen. Deze indicator meet de vaccinatiegraad van kinderen met het bof, mazelen en rodehond (BMR) vaccin. In Nederland worden ouders van kinderen van 14 maanden en 9 jaar uitgenodigd om hun kind te laten vaccineren. De vaccinatiegraad werd t/m 2021 vastgesteld voor 2- en 10-jarige kinderen, vanaf 2022 zijn ook gevaccineerde kinderen die op latere leeftijd zijn gevaccineerd meegenomen.

De vaccinatiegraad is een indicator voor de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Toelichting bij de referentiewaarde

De WHO hanteert een norm voor de vaccinatiegraad van 95% voor de hele bevolking; deze is nodig om mazelen en rodehond volledig te elimineren.

Jaar

Verslagjaar 2023, hiermee wordt bedoeld dat de vaccinatiegraad in 2023 is bepaald. Het volledige geboortecohort 2020 heeft dan de leeftijd van 2 jaar bereikt. 

Literatuur van Lier et al. 2023van Lier, E.A., Hament, J-M, Knijff, M., Westra, M., Ernst, A., Giesbers, H., Drijfhout, I.H., Dorn, T., van Vliet, J.A., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022, Bilthoven (2023)WHO 2013WHO, Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020, Geneva (2013)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)