Percentage zuigelingen dat de basisimmuniteit voor DKTP heeft bereikt 

Indicatorwaarde

Percentage

92,7

Verslagjaar: 2022

Trend

3-jarige trend        
2020   
2022  

Stabiele trend;  niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Vaccinatiegraad 1-jarigen voor DKT internationaal

Sla de grafiek Vaccinatiegraad 1-jarigen voor DKT internationaal over en ga naar de datatabel

Bron: WHO Global Health Observatory

  • DKT: Difterie, Kinkhoest, Tetanus. (In het Engels DTP Difterie, tetanus, pertussis (Difterie, tetanus, pertussis): Diphtheria, Tetanus, Pertussis)
  • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

 

 

Trend vaccinatiegraad voor D(K)TP 2006-2022

Sla de grafiek Trend vaccinatiegraad voor D(K)TP over en ga naar de datatabel

Bron: RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

  • D(K)TP = difterie, (kinkhoest), tetanus en polio.
  • 2021: Hoewel de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd in 2021 iets is afgenomen, is de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in de tijd; er worden ook nog vaccinaties op wat oudere leeftijd uitgevoerd.
  • 2022: Vanwege de COVID-19-pandemie inclusief vaccinaties die later zijn gegeven (na de leeftijd van 2  en 10 jaar)

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

(a) Percentage zuigelingen (2 jaar) dat de basisimmuniteit voor DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio) heeft bereikt en (b) percentage schoolkinderen (10 jaar) dat het vaccinatieschema voor DTP Difterie, tetanus, pertussis (Difterie, tetanus, pertussis) volledig heeft afgesloten. DKTP = difterie, kinkhoest, tetanus, polio. Vaccins tegen deze ziekten zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccin tegen kinkhoest is tot 4 jaar opgenomen in de vaccinatie, schoolkinderen krijgen alleen DTP-vaccinatie.

Bron

RIVM-DVP nationale vaccinatieregister PraeventisWHO Global Health Observatory

Berekening

Teller: (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die de basisimmuniteit voor DKTP hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor DKP volledig hebben afgesloten.
Noemer: (a) alle kinderen met de leeftijd van 2 jaar en (b) alle kinderen met de leeftijd van 10 jaar.

Teller internationaal: alle kinderen onder 1 jaar die  de primaire serie van drie vaccinaties (doses) D(K)TP vaccin hebben gekregen. 
Noemer internationaal: alle kinderen onder 1 jaar. 

Toelichting berekening 

Primaire serie: alle kinderen van 1 jaar die drie vaccinaties (doses) van het DKTP vaccin hebben ontvangen

Basisimmuniteit: alle kinderen van 2 jaar die vier vaccinaties (doses) van het DKTP vaccin hebben ontvangen.

Volledig afgesloten serie: alle kinderen van 10 jaar die de volledige serie van vier doses DKPT- en één dosis DTP-vaccinaties hebben ontvangen. Sinds 1 september 2006 wordt bij kleuters uitsluitend een combinatievaccin DKTP gegeven en geen apart kinkhoestvaccin. 

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen.

Toelichting bij de referentiewaarde

De WHO hanteert een norm voor de vaccinatiegraad van minimaal 90% voor de hele bevolking; deze is nodig om groepsbescherming te bereiken.

Jaar

2022

Literatuur

van Lier et al. 2021van Lier, E.A., Oomen, P. J., Giesbers, H., van Vliet, J.A., Hament, J-M, Drijfhout, I.H., Zonnenberg-Hoff, I. F., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020, Bilthoven (2021)World Health Organization 2013World Health Organization, Global Vaccine Action Plan 2011-2020, Geneve (2013)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • R. Gijsen (RIVM)