Percentage (exclusief anonieme vaccinaties) zuigelingen dat de basisimmuniteit voor DKTP heeft bereikt 

Indicatorwaarde

Percentage

88,0

Verslagjaar: 2023

Trend

3-jarige trend*       

 

*Niet te bepalen vanwege trendbreuk

Interpretatie indicator

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen. Deze indicator meet de vaccinatiegraad van kinderen met het difterie, kinkhoest, tetanus en polio (D(K)TP) vaccin. In Nederland worden ouders van kinderen van  3 maanden, 5 maanden, 11 maanden, 4 jaar en 9 jaar uitgenodigd om hun kind te laten vaccineren. De vaccinatiegraad werd t/m 2021 vastgesteld voor 2- en 10-jarige kinderen, vanaf 2022 zijn ook gevaccineerde kinderen die op latere leeftijd zijn gevaccineerd meegenomen.

De vaccinatiegraad is een indicator voor de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma.

Vaccinatiegraad 1-jarigen voor DKT internationaal

Sla de grafiek Vaccinatiegraad 1-jarigen voor DKT internationaal over en ga naar de datatabel

Bron: WHO Global Health Observatory

  • DKT: Difterie, Kinkhoest, Tetanus. (In het Engels DTP Difterie, tetanus, pertussis (Difterie, tetanus, pertussis): Diphtheria, Tetanus, Pertussis)
  • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

 

 

Trend vaccinatiegraad voor D(K)TP

Sla de grafiek Trend vaccinatiegraad voor D(K)TP over en ga naar de datatabel

Bron: RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

  • D(K)TP = difterie, (kinkhoest), tetanus en polio.
  • 2021: Hoewel de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd in 2021 iets is afgenomen, is de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in de tijd; er worden ook nog vaccinaties op wat oudere leeftijd uitgevoerd.
  • 2022 & 2023: De vaccinatiegraad is exclusief anonieme vaccinaties en inclusief vaccinaties die later (na de leeftijd van 2 en 10 jaar) zijn gegeven, hierdoor zijn deze cijfers minder vergelijkbaar met eerdere jaren.

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

(a) Percentage zuigelingen (2 jaar) dat de basisimmuniteit voor DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio) heeft bereikt en (b) percentage schoolkinderen (10 jaar) dat het vaccinatieschema voor DTP Difterie, tetanus, pertussis (Difterie, tetanus, pertussis) volledig heeft afgesloten. DKTP = difterie, kinkhoest, tetanus, polio. Vaccins tegen deze ziekten zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccin tegen kinkhoest is tot 4 jaar opgenomen in de vaccinatie, schoolkinderen krijgen alleen DTP-vaccinatie.

Bron

RIVM-DVP nationale vaccinatieregister PraeventisWHO Global Health Observatory

Berekening

Teller: (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die de basisimmuniteit voor DKTP hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor DTP volledig hebben afgesloten.
Noemer: (a) alle kinderen met de leeftijd van 2 jaar en (b) alle kinderen met de leeftijd van 10 jaar.

Teller internationaal: alle kinderen onder 1 jaar die  de primaire serie van drie vaccinaties (doses) D(K)TP vaccin hebben gekregen.
Noemer internationaal: alle kinderen onder 1 jaar. 

Toelichting berekening 

Primaire serie: alle kinderen van 1 jaar die twee vaccinaties (doses) van het DKTP vaccin hebben ontvangen (of drie in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de moeder tijdens de zwangerschap niet tegen kinkhoest is gevaccineerd) .

Basisimmuniteit: alle kinderen van 2 jaar die drie vaccinaties (doses) van het DKTP vaccin hebben ontvangen (of vier in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de moeder tijdens de zwangerschap niet tegen kinkhoest is gevaccineerd).

Volledig afgesloten serie: alle kinderen van 10 jaar die de volledige serie van vier (of vijf) doses DKPT- en één dosis DTP-vaccinaties hebben ontvangen. Sinds 1 september 2006 wordt bij kleuters uitsluitend een combinatievaccin DKTP gegeven en geen apart kinkhoestvaccin. 

Informed consent: het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontvangt sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. Het aantal vaccinaties dat niet kan worden meegeteld, is nu nog vrij klein (gemiddeld 6,8%) doordat kinderen grotendeels al vóór 2022 voor de RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccinaties zijn uitgenodigd.

Interpretatie

De hoofddoelstelling van het Rijksvaccinatieprogramma is het voorkómen van ziekte en sterfte, door middel van vaccinaties. Het collectieve programma is werkzaam op twee niveaus: individuele bescherming en groepsbescherming om zo ook epidemieën te voorkomen. Deze indicator meet de vaccinatiegraad van kinderen met het difterie, kinkhoest, tetanus en polio (D(K)TP) vaccin. In Nederland worden ouders van kinderen van  3 maanden, 5 maanden, 11 maanden, 4 jaar en 9 jaar uitgenodigd om hun kind te laten vaccineren. De vaccinatiegraad werd t/m 2021 vastgesteld voor 2- en 10-jarige kinderen, vanaf 2022 zijn ook gevaccineerde kinderen die op latere leeftijd zijn gevaccineerd meegenomen.

De vaccinatiegraad is een indicator voor de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma.

Toelichting bij de referentiewaarde

De WHO hanteert een norm voor de vaccinatiegraad van minimaal 90% voor de hele bevolking; deze is nodig om groepsbescherming te bereiken.

Jaar

Verslagjaar 2023, hiermee wordt bedoeld dat de vaccinatiegraad in 2023 is bepaald. Het volledige geboortecohort 2020 heeft dan de leeftijd van 2 jaar bereikt.

Literatuur

van Lier et al. 2023 van Lier, E.A., Hament, J-M, Knijff, M., Westra, M., Ernst, A., Giesbers, H., Drijfhout, I.H., Dorn, T., van Vliet, J.A., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022, Bilthoven (2023)World Health Organization 2013 World Health Organization, Global Vaccine Action Plan 2011-2020, Geneve (2013)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • R. Gijsen (RIVM)