De prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg geven een overzicht van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg en het functioneren van het zorgsysteem in bredere zin. De indicatoren zijn gerelateerd aan de drie systeemdoelen waarvoor de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verantwoordelijk is: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, en daarnaast aan doelmatigheid en equity (verschillen tussen bevolkingsgroepen in kwaliteit en toegang van de zorg). Deze indicatoren kunnen ook ingedeeld worden naar zorgbehoefte. 

A Terug naar boven
Acute verloskunde: bereik binnen 45 minuten Antibioticagebruik: door niet-klinische patiënten
Ambulancezorg: aantal minuten waarin 95% van de A1-inzetten ter plaatse is  
Ambulancezorg: bereik binnen 15 minuten 

 

B Terug naar boven
Baarmoederhalskanker: 5-jaarsoverleving   Borstkanker: 5-jaarsoverleving
Baarmoederhalskanker: deelname bevolkingsonderzoek  Borstkanker: deelname bevolkingsonderzoek 
Bacteriële meningitis: aantal nieuwe gevallen  Borstvoeding: direct na de geboorte
D Terug naar boven
Darmkanker: deelname bevolkingsonderzoek  Dikkedarmkanker: 5-jaarsoverleving
F Terug naar boven
Financiële toegankelijkheid: afzien van tandheelkundige zorg vanwege de kosten  Financiële toegankelijkheid: betalingsachterstand zorgpremie
Financiële toegankelijkheid: afzien van zorg vanwege de kosten  Foetale sterfte
G Terug naar boven
Geboortezorg: ongeplande keizersneden in laagrisicogroep  Geneesmiddelen: gebruik generieke geneesmiddelen extramuraal 
Geboortezorg: te vroeg geboren baby's in ziekenhuis zonder NICU GGZ: aantal suïcides 
Gehoorscreening: deelname eerste ronde  GGZ: insluitingen in separeerverblijf of extra beveiligde kamer 
H Terug naar boven
Hielprikscreening: opgespoorde aandoeningen  Huisartsenzorg: arts betrekt patiënt bij beslissingen 
Huisartsenzorg: arts besteedt voldoende tijd aan patiënt Huisartsenzorg: arts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen
K Terug naar boven
Kwaliteit van langdurige zorg: beoordeling eigen afdeling Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling
Kwaliteit van langdurige zorg: beoordeling eigen instelling Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling
Kwaliteit van langdurige zorg: onvoldoende gekwalificeerd personeel Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: onvoldoende gekwalificeerd personeel 
L Terug naar boven
Langdurige zorg: nosocomiale decubitus Ligduur in ziekenhuizen 
M Terug naar boven
Mobiel medisch team: bereik binnen 30 minuten   
N Terug naar boven
Neonatale sterfte   
P Terug naar boven
Patiëntveiligheid: potentieel vermijdbare sterfte Patiëntveiligheid: zorginfecties in ziekenhuizen 
S Terug naar boven
Samenwerking: problemen in afstemming tussen eerste en tweede lijn  
V Terug naar boven
Vaccinatiegraad: BMR Vaccinatiegraad: HPV
Vaccinatiegraad: D(K)TP Vermijdbare ziekenhuisopnamen: astma en COPD
Vermijdbare ziekenhuisopnamen: diabetes mellitus Vermijdbare ziekenhuisopnamen: hartfalen
W Terug naar boven
Wachttijd langer dan Treeknorm: behandeling  Wachttijd voor donornier: 2 jaar of langer
Wachttijd langer dan Treeknorm: diagnostiek  Wachttijd: operatie bij heupfractuur
Wachttijd langer dan Treeknorm: polikliniek   
Z Terug naar boven
Ziekenhuispatiënten: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct Zorguitgaven: Jaarlijkse groei 
Ziekenhuispatiënten: 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor een herseninfarct  Zorguitgaven: uitgaven als percentage van het bbp
Zorg in de stervensfase: continue sedatie alleen met morfine  Zorguitgaven: zorglasten per volwassene
Zorg in de stervensfase: euthanasie uitgevoerd met medicijnen volgens de richtlijn Zwangerschap: begeleiding in de eerste lijn
Zorguitgaven:  volgens drie benaderingen  Zwangerschap: roken tijdens zwangerschap
Zorguitgaven: collectieve zorguitgaven