Alcoholproblematiek vaker een neven- dan hoofddiagnose 

Ziekenhuisopnamen waarbij alcoholproblemen een rol spelen, betreffen vooral klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.). Dit zijn ziekenhuisopnamen waarbij iemand één of meerdere dagen wordt opgenomen op een verpleegafdeling. Daarbij is alcoholproblematiek vaker een nevendiagnose dan een hoofddiagnose.
Van alle ziekenhuisopnamen waarbij alcoholproblematiek meespeelt (als hoofd- of nevendiagnose), gaat het bij 71% van de opnamen om mannen en bij 29% om vrouwen. Deze verdeling tussen mannen en vrouwen is vergelijkbaar bij de verschillende soorten opnamen. Ziekenhuisopnamen gerelateerd aan alcoholgebruik komen vaker voor bij ouderen dan bij jongeren. Van het totaal aantal opnamen is 59% toe te schrijven aan 55-plussers: 24% aan 55- tot en met 64-jarigen en 35% aan 65-plussers (CBS-Statline, 2020). 

Tabel: Ziekenhuisopnamen gerelateerd aan alcoholgebruik 2018

Aantal opnamen

Hoofddiagnose

Nevendiagnose

Totaal

Klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.)

3.805

18.170

21.970

Dagopnamen

560

860

1.420

Observaties

1.405

2.385

3.790

Totaal 

5.770

21.415

27.185

Landelijke Basisregistratie ZiekenhuiszorgCBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

  • Aantallen zijn afgerond op vijftallen waardoor totalen kunnen afwijken van de som van opnamen
  • Er is niet gecorrigeerd voor dubbeltellingen van personen
  • ICD-10 codes:  F10, T51.0, T51.1, G31.2, G62.1, I42.6, K29.2, K70.0-K70.9, K86.0, Q86.0
  • Achterliggende cijfers op CBS-Statline

Trend in ziekenhuisopnamen voor alcoholproblemen

Sla de grafiek Trend klinische ziekenhuisopnamen gerelateerd aan alcoholgebruik 2015-2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie ZiekenhuiszorgCBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

  • Aantallen zijn afgerond op vijftallen waardoor totalen kunnen afwijken van de som van hoofd- en nevendiagnoses
  • Er is niet gecorrigeerd voor dubbeltellingen van personen
  • ICD-10 codes:  F10, T51.0, T51.1, G31.2, G62.1, I42.6, K29.2, K70.0-K70.9, K86.0, Q86.0
  • Achterliggende cijfers op CBS-Statline

Lichte daling klinische opnamen met alcoholprobleem als hoofddiagnose

Het aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) in het ziekenhuis waarbij een probleem met alcohol als hoofddiagnose werd gesteld, daalde tussen 2015 en 2018 licht. Het aantal klinische opnamen met alcoholproblematiek als nevendiagnose steeg juist licht. Het totaal aantal klinische opnamen waarbij alcoholproblematiek een rol speelt blijft daarmee redelijk constant tussen 2015 en 2018.
In 2018 betrof 4,3% van de alcoholgerelateerde klinische opnamen (hoofd- of nevendiagnose) jongeren onder de 20 jaar. In de jaren 2015-2017 waren deze percentages respectievelijk 4,3%, 3,2% en 2,7% (CBS-Statline, 2020). Het aandeel opnamen bij jongeren lijkt dus licht af te nemen.


  • E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))