Inleiding

Voor veel onderwerpen in VZinfo bestaat een internationale vergelijking. Hierin wordt Nederland vergeleken met andere landen. Deze internationale vergelijking is te vinden onder het hoofdstuk Regionaal & Internationaal. Daarnaast zijn alle internationale vergelijkingen bij elkaar gebracht in het Overzicht internationale vergelijkingen

Verder hebben veel prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg een internationale vergelijking (op basis van OECD-data).

Tot slot is er een Engelstalig deel met vergelijkingen van de Europese indicatorenset ECHI indicators


Internationale vergelijkingen geven een extra dimensie

Internationale vergelijkingen dragen bij aan een completer beeld van de omvang van een gezondheidsprobleem in Nederland. Zien we bijvoorbeeld in Nederland een gestaag toenemende levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) dan kunnen we concluderen dat het goed gaat. Als de levensverwachting in andere landen hoger is of de stijging daar groter is, ontstaat een ander beeld. Door de Nederlandse incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.)prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.), sterfte of zorggebruik (en trends daarin) in een internationaal perspectief te plaatsen wordt dus duidelijk op welke terreinen in Nederland mogelijkheden voor verbetering liggen. Verder kunnen internationale vergelijkingen het formuleren van beleidsdoelen en ambities ondersteunen. Als een bepaalde gezondheidstoestand of een patroon van risicofactoren (leefstijl) in een ander land al gerealiseerd is, geeft dat aan dat beleidsdoelen op dat gebied realistisch en haalbaar zijn. Ook kan Nederland leren van landen die het in de internationale vergelijking goed doen. 


Algemene werkwijze en beperkingen

Veel grafieken bij de internationale vergelijkingen tonen het meest recente jaar waarvoor het grootste deel van de landen data heeft en zijn van hoog naar laag gesorteerd op basis van het gemiddelde van mannen en vrouwen samen. Verschillen in methoden, onderzoeksgroep en jaar beïnvloeden de internationale vergelijkbaarheid en leiden er ook toe dat een cijfer voor Nederland in de internationale vergelijking afwijkt van cijfers die in de rest van het onderwerp gepresenteerd worden. De gegevens in de website zijn gebaseerd op databases van grote internationale organisaties zoals de WHO en de OECD of projecten waarbij internationale vergelijkbaarheid een aandachtspunt is. Hierom moeten internationale vergelijkingen altijd voorzichtig worden geïnterpreteerd. 

Standaardisatie voor beter vergelijkbaar maken

De leeftijdsverdeling van de bevolking kan verschillen tussen landen en dat heeft invloed op de vergelijkbaarheid. In een jonge bevolking komen chronische ziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten bijvoorbeeld minder vaak voor dan in een relatief oude bevolking. Door rekening te houden met verschillen in leeftijdsverdeling kunnen ziekte- en sterftecijfers uit verschillende landen beter met elkaar worden vergeleken. Daarom worden, indien mogelijk, cijfers getoond die gecorrigeerd zijn voor verschillen in opbouw en leeftijdsverdeling van de bevolking. Dit wordt standaardisatie genoemd. Bij de internationale vergelijkingen wordt hierbij gebruikt gemaakt van een fictieve standaardbevolking. Dit is een andere standaardbevolking dan de Nederlandse standaardbevolking. Hierdoor kunnen de cijfers voor Nederland in de internationale vergelijking verschillen van de cijfers die elders bij het onderwerp gepresenteerd worden. Eurostat gebruikt sinds 2013 de "nieuwe Europese standaardbevolking" (zie: Revision of the European Standard Population (europa.eu)). Deze cijfers gebruiken wij voor een groot deel van onze internationale vergelijkingen. 

Selectie van landen

In de meeste gevallen bestaat de internationale vergelijking uit een vergelijking van Nederland met andere landen van de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)), plus Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Vaak wordt ook het gemiddelde gegeven van alle landen die in het betreffende jaar lid zijn van de EU. Voor sommige onderwerpen is het interessant om ook met niet EU-landen te vergelijken zoals de EFTA-landen of OECD-landen. Ook hangt de selectie van landen af van de gebruikte databron. Soms zijn namelijk niet voor alle EU-landen gegevens beschikbaar, maar bijvoorbeeld wel voor de EFTA-landen IJsland, Noorwegen en Zwitserland of voor alle OECD-landen. 


Internationale bronnen

In de website wordt gebruik gemaakt van databases van internationale organisaties en projecten, waaronder de volgende:

Algemeen

Infectieziekten

Kanker

Leefstijl van jongeren