Ongeveer 23.300 diagnosen huidkanker in 2022

In 2022 zijn ongeveer 23.300 nieuwe gevallen van huidkanker, exclusief basaalcelcarcinoom vastgesteld. Het betrof ongeveer:

 • 8.050 nieuwe gevallen van melanoom: 4.050 mannen en 4.000 vrouwen (0,46 per 1.000 mannen en 0,45 per 1.000 vrouwen)
 • 15.250 nieuwe gevallen van plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumor: 8.450 mannen en 6.800 vrouwen (0,97 per 1.000 mannen en 0,77 per 1.000 vrouwen).

 Het aantal nieuwe gevallen van huidkanker neemt toe met de leeftijd.

Ongeveer 138.400 personen met huidkanker op 1-1-2022

Op 1 januari 2022 hadden ongeveer 138.400 mensen huidkanker (melanoom, plaveiselcelcarcinoom en zeer zeldzame huidtumoren) (Bron: NKR, voorlopige cijfers gedownload op 9 februari 2023):

 • Het aantal personen met melanoom was ongeveer 53.650, van wie 25.050 mannen en 28.600 vrouwen (2,87 per 1.000 mannen en 3,23 per 1.000 vrouwen). 
 • Het aantal mensen met plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumoren was ongeveer 84.750, van wie 45.300 mannen en 39.450 vrouwen (5,18 per 1.000 mannen en 4,46 per 1.000 vrouwen). 

Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende mensen dat in de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2022 de diagnose huidkanker heeft gekregen. Het totaal aantal mensen met plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumoren is geschat door de som te nemen van de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van de afzonderlijke vormen van huidtumoren. Dit kan hebben geleid tot een kleine overschatting.


Aantal nieuwe gevallen van melanoom 1989-2022

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van melanoom 1989-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2023

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking (ESR)
 • De cijfers van 2021 en 2022 zijn voorlopig.
 • ICD International Classification of Diseases (International Classification of Diseases)-O-codes C00.0, C00.1, C44, C51, C60
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe gevallen van melanoom flink gestegen

In de periode 1989-2022 is het aantal nieuwe gevallen van melanoom flink gestegen. Voor mannen is het aantal nieuwe gevallen in deze periode ruim verdrievoudigd en voor vrouwen ruim verdubbeld. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). De toename in het aantal nieuwe gevallen van melanoom wordt vooral toegeschreven aan veranderingen in zongedrag. Het ontstaan van melanomen is sterk gerelateerd aan kortdurende, hevige blootstelling aan zonlicht.

In 2020 minder diagnosen melanoom door COVID-19-uitbraak

In 2020 was het aantal gediagnosticeerde gevallen van melanoom kleiner dan in het voorgaande jaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met de COVID-19-uitbraak. Mensen met verdachte plekjes op de huid hebben mogelijk een bezoek aan de huisarts uitgesteld. Ook kan het zijn dat huisartsen tijdens de COVID-19-uitbraak een doorverwijzing naar het ziekenhuis hebben uitgesteld.


Aantal nieuwe gevallen van overige huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom) 1989-2022

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van overige huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom) 1989-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2023

Aantal nieuwe gevallen huidkanker neemt sterk toe

Het aantal nieuwe gevallen van huidkanker (exclusief melanoom en basaalcelcarcinoom) is in de  periode 1989-2011 voor mannen meer dan verdubbeld en  voor vrouwen bijna verviervoudigd. De grootste toename trad op vanaf 2002. Vanaf 2011 nam het aantal nieuwe gevallen af, en vanaf 2016 was er opnieuw sprake van een sterke toename, zowel bij mannen als bij vrouwen. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).

In 2020 minder diagnosen huidkanker door COVID-19-uitbraak

In 2020 was het aantal gediagnosticeerde gevallen van huidkanker kleiner dan in het voorgaande jaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met de COVID-19-uitbraak. Mensen met verdachte plekjes op de huid hebben mogelijk een bezoek aan de huisarts uitgesteld. Ook kan het zijn dat huisartsen tijdens de COVID-19-uitbraak een doorverwijzing naar het ziekenhuis hebben uitgesteld.


Naar schatting 37.700 nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom in 2014

In de cijfers gepresenteerd voor huidkanker is basaalcelcarcinoom niet meegeteld vanwege vergelijkbaarheid met eerdere jaren. Tot 2016 kende de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) namelijk geen landelijke registratie van het basaalcelcarcinoom. Wel registreerde het IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland )-Zuid het basaalcelcarcinoom in Noord-Brabant en Noord-Limburg. In 2014 bedroeg het aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom in deze zuidelijke regio 2,2 per 1.000 mannen en 2,4 per 1.000 vrouwen. Extrapolatie van deze cijfers naar de gehele Nederlandse bevolking leidt tot een schatting van 37.700 nieuwe patiënten met basaalcelcarcinoom in 2014, 17.800 mannen en 19.900 vrouwen. Evenals bij de andere vormen van huidkanker, neemt het aantal nieuwe gevallen ook bij basaalcelcarcinoom toe met de leeftijd. In 2017 bedroeg het aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom ongeveer 48.000 (Schreuder et al. 2019Schreuder, K, de Groot, J, Hollestein, L, Louwman, M, Huidkanker in Nederland (2019)).

Op 1 januari 2014 ongeveer 295.000 mensen met basaalcelcarcinoom

Op basis van extrapolatie van het aantal mensen met basaalcelcarcinoom in de zuidelijke regio (Noord-Brabant en Noord-Limburg) naar de gehele Nederlandse bevolking, waren er op 1 januari 2014 naar schatting 293.800 mensen met basaalcelcarcinoom in Nederland, waarvan 139.200 mannen en 154.500 vrouwen (Bron: IKNL-Zuid). Door afronding telt het aantal mannen en vrouwen niet op tot het totaal. Het betreft hier de tienjaarsprevalentie: het aantal nog levende personen dat in de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2014 de diagnose basaalcelcarcinoom heeft gekregen. De tienjaarsprevalentie van basaalcelcarcinoom in 2017 is door de NKR geschat op 293.400 (Schreuder et al. 2019Schreuder, K, de Groot, J, Hollestein, L, Louwman, M, Huidkanker in Nederland (2019)).


Aantal nieuwe gevallen basaalcelcarcinoom 1990-2014

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen basaalcelcarcinoom 1990-2014 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Integraal Kankercentrum Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland )-Zuid

Aantal nieuwe gevallen basaalcelcarcinoom gestabiliseerd

Het aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom steeg in de periode 1990-2014 met bijna 125% voor mannen en met  bijna 200% voor vrouwen. In de periode 1990-2009 was de toename het grootst. Vanaf 2011 lijkt het aantal nieuwe gevallen, vooral bij mannen, te stabiliseren. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).


Verwachte stijging aantal nieuwe gevallen huidkanker door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van huidkanker in de periode 2018-2040 naar verwachting met 47% stijgen. Voor mannen zal de stijging naar verwachting 56% zijn en voor vrouwen 38%. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van huidkanker beïnvloeden (Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning).


Staat van Volkgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • T. Nijsten (Erasmus MC)
 • L.M. Hollestein (Erasmus MC)