Kosten letsels door ongeval

Sla de grafiek Kosten ongevalsletsel naar type ongeval 2021 over en ga naar de datatabel

Bronnen: Letsel Informatie Systeem;  Letsellastmodel, VeiligheidNL en Erasmus MC (Stam, 2022)

  • Directe medische kosten en verzuimkosten hebben betrekking op slachtoffers die zijn behandeld op een SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling van een ziekenhuis en/of zijn opgenomen.
  • Een letsel kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld een sport- of een verkeersongeval. Hierdoor kan de som van de kosten per type ongeval groter zijn dan de totale kosten voor ongevalsletsel.

Medische kosten ongevalsletsel 2,4 miljard euro in 2021

De kosten van letsels door een ongeval kunnen worden onderverdeeld in directe medische kosten en verzuimkosten. De directe medische kosten van een slachtoffer van een ongeval die op een SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling van een ziekenhuis is behandeld en/of is opgenomen in het ziekenhuis, bedroegen in 2021 naar schatting gemiddeld 4.100 euro per slachtoffer. De totale medische kosten van ongevalsletsel bedroegen 2,4 miljard euro in 2021.
Zowel de gemiddelde als de totale directe medische kosten van letsels zijn het hoogst voor de oudste leeftijdsgroepen. Een verklaring hiervoor is dat ouderen vaker ernstig letsel oplopen. Als gevolg hiervan worden zij vaker en langer opgenomen in het ziekenhuis. Soms wordt de ziekenhuisopname daarbij gevolgd door een tijdelijk of definitief verblijf in een verpleeghuis.
Privé-ongevallen hadden - net als in voorgaande jaren - veruit het grootste aandeel (67%, 1,7 miljard euro) in de totale directe medische kosten van ongevalsletsel. De hoge directe medische kosten van privé-ongevallen worden gedeeltelijk verklaard doordat privé-ongevallen veel voorkomen. Daarnaast speelt de leeftijdsverdeling een rol. Het relatief grote aandeel oudere slachtoffers bij privé-ongevallen leidt tot hogere medische kosten dan bij de andere typen ongevallen. Ook verkeersongevallen leiden tot relatief hoge directe medische kosten. Hier speelt het relatief hoge opnamepercentage een rol (Stam 2022 Stam, C., Letsels 2021; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2022)).

Meeste verzuimkosten door privé- en verkeersongevallen

Privé-ongevallen (590 miljoen euro) waren samen met verkeersongevallen (380 miljoen euro) verantwoordelijk voor een groot deel van de totale verzuimkosten in verband met een ongeval in 2021. De totale verzuimkosten voor alle slachtoffers van een ongeval met letsel dat op een SEH-afdeling moest worden behandeld en/of waarvoor het slachtoffer werd opgenomen in het ziekenhuis bedroegen 1,4 miljard euro. Het grote aantal privé-ongevallen en de ernst van verkeersongevallen spelen hierbij een belangrijke rol. Bij de arbeidsongevallen zijn de verzuimkosten in relatieve zin (dus ten opzichte van het aantal ongevallen in deze categorie) groot. Dit komt doordat alle slachtoffers van een arbeidsongeval per definitie tot de werkzame bevolking behoren en er dus sprake zou kunnen zijn van arbeidsverzuim. Bij jonge kinderen of ouderen, die als slachtoffers deel uitmaken van de andere categorieën ongevallen, is dat logischerwijze niet of minder het geval (Stam & Blatter 2021 Stam, C., Blatter, B., Letsels 2020; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2021)).


Kosten opzettelijk toegebracht letsel

Sla de grafiek Kosten opzettelijk toegebracht letsel naar oorzaak 2021 over en ga naar de datatabel

Bronnen: Letsel Informatie Systeem; Letsellastmodel, VeiligheidNL en Erasmus MC (Stam, 2022)

  • Directe medische kosten en verzuimkosten hebben betrekking op slachtoffers die zijn behandeld op een SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling van een ziekenhuis en/of zijn opgenomen.
  • Verzuimkosten hebben betrekking op de periode tot een half jaar na het oplopen van het letsel.

a) Verzuimkosten van slachtoffers met letsel door zelf toegebracht letsel zijn niet beschikbaar.

Medische kosten zelf toegebracht letsel 79 miljoen euro in 2021

De directe medische kosten van zelf toegebracht letsel dat is behandeld op een SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling van een ziekenhuis en/of dat heeft geleid tot ziekenhuisopname bedroegen in 2021 naar schatting 79 miljoen euro. De gemiddelde kosten per persoon bedroegen 4.100 euro. De directe medische kosten van letsel door  geweld bij slachtoffers die zijn behandeld op een SEH-afdeling van een ziekenhuis en/of die zijn opgenomen bedroegen  naar schatting 25 miljoen euro. De gemiddelde kosten per slachtoffer bedroegen 1.900 euro. Het verschil in  kosten van letsel door geweld en zelf toegebracht letsel zal in ieder geval te maken hebben met het hoge aandeel ziekenhuisopnamen bij zelf toegebracht letsel.
Letsel door geweld leidde in 2021 tot 38 miljoen euro verzuimkosten. Voor letsel door zelfbeschadiging zijn deze kosten niet bekend. Net als bij de arbeidsongevallen, zijn bij letsel door geweld de verzuimkosten relatief hoog, wat afwijkt van het patroon bij bijvoorbeeld privé-ongevallen. Hier ligt de verklaring mogelijk in het feit dat een groot deel van slachtoffers wat betreft leeftijd tot de werkzame bevolking behoort en er dus sprake kan zijn van arbeidsverzuim.


  • C. Stam (VeiligheidNL)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)