Achtergrond en methoden

Voorafgaand aan de Monitor Mondgezondheid is in 2022 middels een Delphi-studie een indicatorenset ontwikkeld. Een panel van onder andere mensen uit de (zorg)praktijk, wetenschap en beleid en patiëntvertegenwoordigers werkte hier aan mee. Uit de Delphi-studie zijn 17 indicatoren naar voren gekomen die zullen worden gebruikt om de mondgezondheid in Nederland in kaart te brengen en te volgen door de tijd heen. Per indicator is vastgesteld voor welke doelgroep (volwassenen, ouderen en/of jeugd) de indicator gemeten moet worden.  

In 2023 is een plan van aanpak opgesteld om de Monitor Mondgezondheid op te zetten. Hierin is een advies gegeven voor de inrichting van de Monitor Mondgezondheid. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen en er is afgewogen op welke manieren data verzameld kan worden voor de invulling van de indicatoren. 

Informatie voor de indicatoren zal op verschillende manieren worden verzameld:  

 • zelfgerapporteerde informatie: via de Gezondheidsenquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
 • declaratiegegevens: via Zorginstituut Nederland 
 • klinisch mondonderzoek (vanaf 2026) 

De monitor Mondgezondheid is vanaf 2023 is  vanuit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gestart en zal de komende jaren worden uitgebreid. Indicatoren worden gepresenteerd wanneer informatie beschikbaar is. In 2024 zullen de indicatoren worden uitgebreid met data van vóór 2023 (indien aanwezig) om trends over tijd te laten zien. In 2024 zal klinisch mondonderzoek worden opgezet en worden uitgevoerd. Deze gegevens zullen in 2026 beschikbaar zijn.  

Jaarlijks zal het interactieve overzicht op VZinfo.nl geüpdatet en aangevuld worden met de meest recente gegevens van de indicatoren.  

Naast het interactieve overzicht zal jaarlijks een rapport met verdiepende analyses worden gepubliceerd. 

Projectteam en redactie 

 • B. Everaars 
 • F. Baâdoudi 
 • M. Vugts 
 • A. van Meijeren 
 • A. Prusak 
 • F. Blom 
 • E. van der Wilk 
 • C. Deuning 

Contact: Monitormondgezondheid@rivm.nl