Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg dat van mening is dat de kwaliteit van zorg binnen de eigen afdeling of team regelmatig of vaak niet goed is

Indicatorwaarde

Percentage

12,1

Verslagjaar: 2019

Trend

7-jarige trend
2013   
2019

Stabiele trend; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Een matig of slecht eigen oordeel over de kwaliteit van zorg binnen de afdeling of team van verpleegkundigen en verzorgenden, kan erop wijzen dat patiënten zorg van onvoldoende kwaliteit ontvangen. Het oordeel van zorgverleners is subjectief maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief.

Trend

Sla de grafiek Trend onvoldoende kwaliteit van langdurige zorg op eigen afdeling over en ga naar de datatabel

Bron: Panel verpleging & Verzorging, Nivel

  • GZ = gehandicaptenzorg (inclusief agogisch begeleiders); TZ Wet Terugdringing Ziekteverzuim (Wet Terugdringing Ziekteverzuim) =  thuiszorg; IO = intramurale ouderenzorg.
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
  • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil) met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er niet sprake is van een statistisch significante daling of stijging over de tijd (2013-2019)

Verantwoordingstabel ziekenhuisopnamen astma en COPD

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg dat van mening is dat de kwaliteit van zorg binnen de eigen afdeling of team regelmatig of vaak niet goed is

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

Teller: aantal verpleegkundigen en verzorgenden dat 'regelmatig' of 'vaak' antwoordde op de vraag: "Hoe vaak komt het volgens u in het algemeen binnen uw afdeling of team voor dat de kwaliteit van zorg verleend door verpleegkundigen en verzorgenden niet goed is?"

Noemer: alle verpleegkundigen en verzorgenden die de vraag hebben beantwoord (n=561 in 2019).

Interpretatie

Een matig of slecht eigen oordeel over de kwaliteit van zorg binnen de afdeling of team van verpleegkundigen en verzorgenden, kan erop wijzen dat patiënten zorg van onvoldoende kwaliteit ontvangen. Het oordeel van zorgverleners is subjectief maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Er is geen beleidsnorm, veldnorm of internationale vergelijking voorhanden. De referentiewaarde is voor discussie vatbaar, maar is gebaseerd op de aanname dat het wenselijk is dat de vraag door minder dan 10% positief beantwoord zal worden. Er wordt vanuit gegaan dat een 0% score per definitie niet haalbaar is.

Jaar

2019

Literatuur Verest et al. 2019Verest, W., de Veer, A., de Groot, K., Francke, A., Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten, Utrecht (2019)