Het gebruik van generieke geneesmiddelen als percentage van het totale geneesmiddelengebruik

Indicatorwaarde

Percentage

74,5

Verslagjaar: 2020

Trend

3-jarige trend
2018   
2020

Stijgende trend; gunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil

Interpretatie indicator

Generieke middelen bevatten dezelfde werkzame stof(fen) als de originele merkgeneesmiddelen. Generieke middelen komen tegen een lagere prijs op de markt nadat het octrooi op het merkgeneesmiddel is verlopen. Uit doelmatigheidsoogpunt is het wenselijk het percentage te verhogen aangezien dan eenzelfde gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten.

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Het gebruik van generieke geneesmiddelen als percentage van het totale geneesmiddelengebruik per geneesmiddelengroep

Bron

GIPdatabank (Zorginstituut Nederland)

Berekening

Teller: gebruik generieke geneesmiddelen in DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering..
Noemer: totale geneesmiddelengebruik in DDD.

Toelichting berekening

Met ‘gebruik’ wordt het volume van ‘verstrekte’ geneesmiddelen bedoeld, omdat niet bekend is of personen aan wie de middelen zijn verstrekt, deze ook gebruiken. De berekening heeft betrekking op geneesmiddelen die zijn verstrekt door openbare apotheken of apotheekhoudende huisartsen en zijn voorgeschreven door artsen (incl. medisch specialisten) of verpleegkundig specialisten en worden vergoed via de basisverzekering binnen de zorgverzekeringswet. 

Interpretatie

Generieke middelen bevatten dezelfde werkzame stof(fen) als de originele merkgeneesmiddelen. Generieke middelen komen tegen een lagere prijs op de markt nadat het octrooi op het merkgeneesmiddel is verlopen. Uit doelmatigheidsoogpunt is het wenselijk het percentage te verhogen aangezien dan eenzelfde gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten.

Jaar

2020