Het gebruik van generieke geneesmiddelen als percentage van het totale geneesmiddelengebruik

Indicatorwaarde

Percentage

76,2

Verslagjaar: 2022

Trend

3-jarige trend
2020   
2022

Stijgende trend; gunstig; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Generieke middelen bevatten dezelfde werkzame stof(fen) als de originele merkgeneesmiddelen. Generieke middelen komen tegen een lagere prijs op de markt nadat het octrooi op het merkgeneesmiddel is verlopen. Uit doelmatigheidsoogpunt is het wenselijk het percentage te verhogen aangezien dan eenzelfde gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten.

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Het gebruik van generieke geneesmiddelen als percentage van het totale geneesmiddelengebruik.

Bron

GIPdatabank (Zorginstituut Nederland)

Berekening

Teller: gebruik generieke geneesmiddelen in DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.).
Noemer: totale geneesmiddelengebruik in DDD.

Toelichting berekening

Met ‘gebruik’ wordt het volume van ‘verstrekte’ geneesmiddelen bedoeld, omdat niet bekend is of personen aan wie de middelen zijn verstrekt, deze ook gebruiken. De berekening heeft betrekking op geneesmiddelen die zijn verstrekt door openbare apotheken of apotheekhoudende huisartsen en zijn voorgeschreven door artsen (incl. medisch specialisten) of verpleegkundig specialisten en worden vergoed via de basisverzekering binnen de zorgverzekeringswet. 

In de noemer zitten ook geneesmiddelen die niet generiek beschikbaar zijn, zogenaamde single-source middelen. Van deze middelen is slechts één variant op de markt, omdat het nog in patent is. Generieke substitutie is hier dan niet mogelijk, al zou soms wel gekozen kunnen worden voor een vergelijkbaar middel in dezelfde farmacotherapeutische groep. 

Interpretatie

Generieke middelen bevatten dezelfde werkzame stof(fen) als de originele merkgeneesmiddelen. Generieke middelen komen tegen een lagere prijs op de markt nadat het octrooi op het merkgeneesmiddel is verlopen. Uit doelmatigheidsoogpunt is het wenselijk het percentage te verhogen aangezien dan eenzelfde gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten.

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)