Aantal personen dat behandeld wordt in de geestelijke gezondheidszorg dat suïcide pleegt in één kalenderjaar

Indicatorwaarde

Aantal

709

Verslagjaar: 2021

Trend

3-jarige trend
2019   
2021

Dalende trend; gunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Het aantal suïcides van mensen die in behandeling zijn van de GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) zegt iets over de implementatie en doeltreffendheid van suïcidepreventie binnen de GGZ. Als dit getal in de loop van de tijd stijgt, kan dat betekenen dat de doeltreffendheid van de preventie niet toereikend is.

Trend

Sla de grafiek Trend suïcides in de geestelijke gezondheidszorg over en ga naar de datatabel

Bron: Meldingssysteem voor suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel van de IGJCBS Doodsoorzakenstatistiek

  • Inclusief PAAZ Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis)/PUC Psychiatrische klinieken van Academische centra (Psychiatrische klinieken van Academische centra) en crisisopvang.
  • Exclusief justitiële instellingen en zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren (solistisch werkende zorgverleners) in de ggz.
  • In 2011 en 2013 is er een trendbreuk omdat het aantal instellingen dat informatie heeft aangeleverd, toenam.
  • In 2015 is er een trendbreuk omdat het aantal instellingen dat informatie heeft aangeleverd, afnam (instellingen die uitsluitend zorg leveren die wordt bekostigd vanuit de generalistische basis-ggz, de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) en/of de Jeugdwet).
  • In 2016 is er een breuk in de trend omdat uitvraag is gedaan bij alle instellingen waarvan een kwaliteitsstatuut is geregistreerd bij ZiN. Dat leidde tot een toename van het aantal instellingen.
  • In 2017 is er een breuk in de trend omdat de uitvraag over zorg in het kader van de Jeugdwet binnen de ggz-instellingen is hervat, wat kan hebben bijgedragen aan een stijging van het aantal suïcides in de ggz.

Verantwoordingstabel GGZ: aantal suïcides

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Aantal personen dat behandeld wordt in de geestelijke gezondheidszorg dat suïcide pleegt in één kalenderjaar. 

Bron

Meldingssysteem voor suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel van de IGJCBS Doodsoorzakenstatistiek

Berekening

Het aantal personen in behandeling van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) dat suïcide heeft gepleegd in één kalenderjaar. Deze indicator heeft zowel betrekking op personen die zijn opgenomen, als personen die ambulant worden behandeld. 
Toelichting bij de berekening

Het aantal bevraagde instellingen varieert per jaar. Sinds 2016 wordt uitvraag gedaan bij alle instellingen waarvan een kwaliteitsstatuut is geregistreerd.

2016 (326), 2017 (349), 2018 (348), 2019 (346), 2020 (365), 2021 (355)

Interpretatie

Het aantal suïcides van mensen die in behandeling zijn van de GGZ zegt iets over de implementatie en doeltreffendheid van suïcidepreventie binnen de GGZ. Als dit getal in de loop van de tijd stijgt, kan dat betekenen dat de doeltreffendheid van de preventie niet toereikend is. Zorgverleners in de GGZ worden ondersteund met de generieke module diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag uit 2018, de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag uit 2012, en het kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit uit 2010.

Beperking indicator

Als gevolg van verschillende manieren van het verzamelen van de gegevens en de wijzigingen in het zorgstelsel, wisselt het aantal instellingen waarbij gegevens zijn uitgevraagd van jaar tot jaar (zie de voetnoten bij de cijfers). Daarom kunnen op basis van deze indicator niet al te harde conclusies over trends in de tijd worden getrokken.

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)