Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg dat van mening is dat er in de eigen instelling onvoldoende gekwalificeerd personeel is om een goede kwaliteit van zorg te leveren

Indicatorwaarde

Percentage

42,9

Verslagjaar: 2019

Trend

7-jarige trend
2013   
2019

Stijgende trend; ongunstig; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Voldoende gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde om kwaliteit van zorg te leveren. Het oordeel van zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief.

Trend

Sla de grafiek Trend onvoldoende gekwalificeerd personeel in de langdurige zorg over en ga naar de datatabel

Bron: Panel verpleging & Verzorging, NIVEL

  • GZ = gehandicaptenzorg (inclusief agogisch begeleiders); TZ Wet Terugdringing Ziekteverzuim (Wet Terugdringing Ziekteverzuim) = thuiszorg; IO = intramurale ouderenzorg.
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
  • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil) met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er sprake is van een statistisch significante stijging over de tijd (2013-2019).

Deze cijfers zijn ook onderdeel van:
Staat van Volksgezondheid en Zorg: Kerncijfers voor beleid

Verantwoordingstabel ziekenhuisopnamen astma en COPD

 

Toelichting NOG AANPASSEN

Volledige naam indicator

Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg dat van mening is dat er in de eigen instelling onvoldoende gekwalificeerd personeel is om een goede kwaliteit van zorg te leveren.

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

Teller: verpleegkundigen en verzorgenden die 'nee' antwoordden op de vraag: "Vindt u dat er voldoende gekwalificeerd personeel is om goede kwaliteit van zorg te leveren?" 

Noemer: alle verpleegkundigen en verzorgenden die de vraag hebben beantwoord (n=561 in 2019).

Interpretatie

Gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde om kwaliteit van zorg te leveren. Het oordeel van zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief. De overigen (57,1% in 2019) beantwoordden de vraag met 'ja' of 'weet ik niet'.

Toelichting bij de referentiewaarde

Er is geen beleidsnorm, veldnorm of internationale vergelijking voor handen. De referentiewaarde is voor discussie vatbaar, maar is gebaseerd op de aanname dat het wenselijk is dat de vraag door een kwart van de respondenten negatief beantwoord zal worden.  Er wordt vanuit gegaan dat een 0% score per defintie niet haalbaar is.

Jaar

2019

Literatuur Verest et al. 2019 Verest, W., de Veer, A., de Groot, K., Francke, A., Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten, Utrecht (2019)