Gemiddelde klinische ligduur in ziekenhuizen

Indicatorwaarde

Aantal ligdagen

5,2

Verslagjaar: 2019

Trend

3-jarige trend 
2017   
2019

Stabiele trend; niet getoetst

Interpretatie indicator

Indien patiënten sneller in het ziekenhuis behandeld kunnen worden, gaan de kosten per behandeling omlaag. Veronderstellende dat de kwaliteit bij een kortere ligduur niet verslechtert en dat er geen verschuiving van zorg plaatsvindt (naar extramuraal), betekent een kortere ligduur ook meer doelmatigheid.

Internationaal

Sla de grafiek Gemiddelde klinische ligduur in ziekenhuizen 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD

  • De invulling van deze indicator vertoond kleine verschillen tussen landen, zie "toelichting bij de berekening" voor verdere uitleg

Trend

Sla de grafiek Trend gemiddelde ligduur in ziekenhuizen 2005-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine

  • Vanaf 2013 worden buitenlanders die in Nederlandse ziekenhuizen zijn opgenomen en klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. ) van psychiatrie en revalidatie niet meer meegenomen.

Verantwoordingstabel ziekenhuisopnamen astma en COPD

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Gemiddelde klinische ligduur in ziekenhuizen

Bron

Indicatorwaarde en trend: LMR/LBZ () (gegevens bewerkt door het CBS)

Internationale vergelijking: OECD (Nederlands cijfer gebaseerd op jaarverslagen van ziekenhuizen)

Berekening

Teller: totaal aantal ligdagen van alle klinisch opgenomen patienten in een jaar

Noemer: totaal aantal opnamen in een jaar

Toelichting bij de berekening

Ligdagen berekend als:
Nationaal: ontslagdatum - opnamedatum + 1 (dag wordt afgetrokken indien opname na 20 uur is) 
Internationaal: ontslagdatum - opnamedatum

Toelichting bij de berekening

Voor de tijdreeks is gebruik gemaakt van cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) gebaseerd op de LBZ van de gemiddelde ligduur bij klinische opname in Nederlandse ziekenhuizen (vanaf 2013 exclusief opnamen psychiatrie, revalidatie en buitenlanders opgenomen in Nederland; het effect hiervan op de tijdreeks is verwaarloosbaar). Door een verschil in berekening en kleine verschillen in populatie en definitie wijken de landelijke cijfers in de trend af van het Nederlandse cijfers dat in de internationale vergelijking is gebruikt. 

We zijn voor de internationale vergelijking uitgegaan van de gemiddelde ligduur in ziekenhuizen op basis van ligduur per diagnostische categorie. De diagnostische categorieën zijn gebaseerd op de "International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT)". Deze lijst van diagnostische classificaties is samengesteld om statistische vergelijkingen van ziekenhuis-data tussen landen te vergemakkelijken. De ISHMT wordt inmiddels gebruikt door de OECD, WHO en Eurostat (WHO, 2005)
De OECD definieert de gemiddelde klinische ligduur per diagnostische categorieën (zoals benoemd in de ISHMT), als zorg geleverd in alle ziekenhuizen (algemene- en psychiatrische ziekenhuizen en gespecialiseerde centra), inclusief gezond geboren baby's, waarbij tenminste 1 overnachting heeft plaatsgevonden. 

Deze zeer brede definitie wordt echter door bijna alle OECD-landen nét iets anders ingevuld. Zo zijn er met name grote verschillen in het wel of niet meetellen van; gezond geboren baby’s, psychiatrische opnamen, dagopnamen, en privéklinieken. Het is daarom lastig om een goede internationale vergelijking te maken. Deze moet dan ook met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

Interpretatie

Indien patiënten sneller in het ziekenhuis behandeld kunnen worden, gaan de kosten per behandeling omlaag. Veronderstellende dat de kwaliteit bij een kortere ligduur niet verslechtert en dat er geen verschuiving van zorg plaatsvindt (naar extramuraal), betekent een kortere ligduur ook meer doelmatigheid.

Jaar

Nationaal: 2019

Internationaal: 2019 (tenzij anders aangegeven)