Gemiddelde ligduur 2021

Sla de grafiek Gemiddelde ligduur 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: LBZ (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juni 2023)

Gemiddelde ligduur neemt toe met de leeftijd

De gemiddelde verpleegduur bij klinische ziekenhuisopnamen (ligduur) was in 2021 gemiddeld 5,2 dagen. Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling en bevat minmaal één overnachting. Vanaf de leeftijd van 5 jaar neemt de ligduur toe met de leeftijd en is onder mannen (5,6 dagen) gemiddeld langer dan onder vrouwen (4,9 dagen). 


Gemiddelde ligduur naar diagnose 2021

Sla de grafiek Gemiddelde ligduur naar diagnose 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: LBZ (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juni 2023)

  • Cijfers zijn voorlopige.
  • Externe oorzaken van letsels en vergiftiging worden naast hoofddiagnosen geregistreerd. Ziekenhuisopnamen in deze diagnosehoofdgroep komen daarom ook voor in één van de andere diagnosehoofdgroepen.
  • Zwangerschap, bevalling en kraambed: Deze diagnosehoofdgroep omvat ook de subgroepen 'Anticonceptie' en 'Levendgeboren zuigelingen'. Als gevolg hiervan kunnen er binnen deze diagnosehoofdgroep ook opnamen voorkomen bij mannen.
  • Achterliggende cijfers: CBS-StatLine

Verpleegduur het langst voor COVID-19 en letsels en vergifting

In 2021 is de gemiddelde opnameduur het langst voor COVID-opnamen (9,2 dagen). Ook de gemiddelde ligduur voor externe oorzaken van letsels en vergiftiging (8,7 dagen) is hoger dan de gemiddelde opnameduur van alle diagnose samen. Hoewel de gemiddelde opnameduur voor infectieuze en parasitaire ziekten (exclusief COVID-19) relatief lang is, is het aantal opnamen voor deze aandoeningen relatief klein. Daarentegen kent hart- en vaatziekten zowel een relatief lange opnameduur als relatief veel opnamen.

De gemiddelde ligduur in algemene ziekenhuizen is korter dan de gemiddelde ligduur in universitair medische centra (UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)'s). Dit is indicatief voor het verschil in patiëntenpopulatie tussen de beide typen ziekenhuizen; in UMC's worden meer patiënten opgenomen die meer complexe zorg nodig hebben (DHD, 2020).


Ligduur totaal

Sla de grafiek Gemiddelde ligduur in ziekenhuizen 2005-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: LBZ (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juni 2023)

  • 2021 voorlopige cijfers.
  • Vanaf 2013 worden buitenlanders die in Nederlandse ziekenhuizen zijn opgenomen en klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) van psychiatrie en revalidatie niet meer meegenomen.
  • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Diagnose

Sla de grafiek Gemiddelde ligduur in ziekenhuizen 2019-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: LBZ (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in juni 2023)

De gemiddelde ligduur in Nederlandse ziekenhuizen is stabiel

De gemiddelde verpleegduur bij klinische ziekenhuisopnamen (ligduur) is sinds 2012 vrij constant (5,2 dagen). Alleen in 2021 was de verpleegduur 0,1 dagen langer, wat mede op het conto van COVID-19 geschreven kan worden. In de periode 2005-2012 was een sterke daling te zien van 6,8 dagen tot 5,3 dagen. Deze daling werd mede veroorzaakt door de introductie van nieuwe behandelingen, zoals minimaal-invasieve-chirurgie, het stroomlijnen van zorgprocessen via klinische zorgpaden en substitutie van zorg van de tweede naar de eerste en anderhalve lijn (van den Berg et al. 2014van den Berg, M.J., de Boer, D., Gijsen, R., Heijink, R., Limburg, L. C. M., Zwakhals, L, Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg, Bilthoven (2014)). De trend in ligduur verschilt per diagnosehoofdgroep. De gemiddelde ligduur is in de tussen 2020 en 2021 voor infectieuze en parasitaire ziekten (exclusief COVID-19) het sterkst afgenomen, van 7,7 naar 7,2 dagen. Voor COVID-19 is de ligduur het sterkst toegenomen, van 8,4 naar 9,2 dagen.

Gemiddelde ligduur niet voor alle leeftijdsgroepen even stabiel

Als we naar verschillen in leeftijd kijken zien we dat de gemiddelde ligduur niet voor alle leeftijdsgroepen even stabiel is. De gemiddelde ligduur voor 65-plussers is iets afgenomen terwijl de ligduur onder kinderen en jongeren licht is toegenomen (CBS-Statline).


  • R. Gijsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)