Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan de eerste ronde van de neonatale gehoorscreening

Indicatorwaarde

Percentage

99,4

Verslagjaar: 2022

Trend

3-jarige trend
2020     
2022

Stabiele trend; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

De Neonatale Gehoorscreening  is een landelijk bevolkingsonderzoek dat iedere pasgeborene in Nederland krijgt aangeboden. Het doel van de Neonatale Gehoorscreening is om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 decibel  aan één of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij de kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie. Daarnaast kan het Audiologisch Centrum adviezen voor de begeleiding geven bij kinderen met gehoorverlies aan één oor. 

Verantwoordingstabel deelname gehoorscreening

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan de neonatale gehoorscreening

Bron

Monitoring neonatale gehoorscreening (TNO/RIVM)

De cijfers komen uit de Monitor neonatale gehoorscreening. TNO voert deze monitor uit in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). De gegevens uit de Monitor zijn afkomstig uit het neonatale gehoorscreeningsinformatiesysteem (NIS Niet-Ioniserende Straling. De verzamelnaam voor elektromagnetische straling waarvan de fotonenergie onvoldoende is om initialisatiereacties in atomen of moleculen te bewerkstelligen en zo bijvoorbeeld erfelijk materiaal (DNA) aan te tasten. (Niet-Ioniserende Straling. De verzamelnaam voor elektromagnetische straling waarvan de fotonenergie onvoldoende is om initialisatiereacties in atomen of moleculen te bewerkstelligen en zo bijvoorbeeld erfelijk materiaal (DNA) aan te tasten.)), waaraan jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg))-organisaties en audiologisch centra gegevens aanleveren.

Berekening

Teller: Aantal kinderen dat gescreend is  in de eerste screeningsronde van de Neonatale Gehoorscreening.

Noemer: Aantal levendgeboren kinderen minus het aantal kinderen dat is opgenomen op een NICU Neonatale intensive care unit (Neonatale intensive care unit) en het aantal kinderen dat overleden is voor het moment dat screening en diagnostiek zijn voltooid.

* Kinderen waarvoor in de noemer gecorrigeerd wordt, tellen ook in de teller niet mee.

Interpretatie

De Neonatale Gehoorscreening  is een landelijk bevolkingsonderzoek dat iedere pasgeborene in Nederland krijgt aangeboden. Het doel van de Neonatale Gehoorscreening is om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 decibel  aan één of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij de kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie. Daarnaast kan het Audiologisch Centrum adviezen voor de begeleiding geven bij kinderen met gehoorverlies aan één oor. 

Streefwaarde

≥ 98%

Jaar

2022

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijssen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)