Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hem of haar altijd betrekt bij beslissingen over de zorg en behandeling

Indicatorwaarde

Percentage

62

Verslagjaar: 2021

Trend

6-jarige trend 
2016   
2021

Stijgende trend; gunstig; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Het internationale cijfer betreft het percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hen meestal of altijd betrekt bij beslissingen. De indicatorwaarde betreft het percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hen altijd betrekt bij beslissingen. Hierdoor wijkt het internationale cijfer af van de indicatorwaarde. 

Interpretatie indicator

Het betrekken van de patiënt bij beslissingen maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.  

Internationaal

Sla de grafiek Personen die aangeven dat de huisarts hen meestal of altijd betrekt bij beslissingen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health Statistics

 

  • Het internationale cijfer voor Nederland is anders gewogen dan het trendcijfer. Ook betreft het internationale cijfer alleen respondenten van 25 jaar en ouder. Daardoor kan er een klein verschil zijn tussen het internationale cijfer en trendcijfer voor Nederland.

Trend

Sla de grafiek Trend patiënten die aangeven dat de huisarts hen betrekt bij het nemen van beslissingen over en ga naar de datatabel

Bron: Consumentenpanel Gezondheidszorg, Nivel

  • Om een verandering in de periode 2016-2021 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. De lineaire regressie laat een significante stijging zien, er is sprake van een stijgende lineaire trend. Alleen de trend voor 'altijd' is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hem of haar altijd betrekt bij beslissingen over de zorg en behandeling.

Bron

Consumentenpanel Gezondheidszorg, NivelOECD

Berekening

Teller: aantal respondenten dat aangeeft dat de huisarts hen (meestal of) altijd betrekt bij het maken van beslissingen. 
Noemer trend: aantal respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste huisarts óf een vaste huisartsenpraktijk.
Noemer internationaal: aantal respondenten van 25 jaar en ouder met een vaste (huis)arts óf een vaste huisartsenpraktijk.

Toelichting bij de berekening

  • De cijfers in de trendfiguur zijn tot stand gekomen na weging van de resultaten, waardoor deze wat betreft leeftijd en geslacht representatief zijn voor de algemene bevolking.
  • De internationale cijfers worden ongewogen weergegeven. 
  • Om een verandering in de periode 2016 - 2021 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.  
  • Het aantal respondenten was 820 in in 2021

Interpretatie

Het betrekken van de patiënt bij beslissingen maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.  

Jaar

2021

Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid

  • C. Hendriks (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Brukx (RIVM)
  • R. Gijsen (RIVM)