Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts altijd de gelegenheid geeft om vragen te stellen

Indicatorwaarde

Percentage

75

Verslagjaar: 2021

Trend

6-jarige trend
2016   
2021

Stabiele trend; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Het internationale cijfer betreft het percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hen meestal of altijd voldoende gelegenheid geeft om vragen te stellen. De indicatorwaarde betreft het percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hen daar altijd voldoende gelegenheid voor geeft. Hierdoor wijkt het internationale cijfer af van de indicatorwaarde. 

Interpretatie indicator

Ruimte bieden voor vragen maakt deel uit van patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.

Internationaal

Sla de grafiek Personen die aangeven dat de huisarts meestal of altijd voldoende gelegenheid geeft om vragen te stellen over en ga naar de datatabel

Bron: OECD

  • De cijfers betreffen respondenten die onder behandeling zijn bij een vaste huisarts. De cijfers van Slovenië en Zuid-Korea betreffen ook respondenten die onder behandeling zijn bij een ander soort arts, bijvoorbeeld een specialist.
  • Het internationale cijfer voor Nederland is anders gewogen dan het trendcijfer. Ook betreft het internationale cijfer alleen respondenten van 25 jaar en ouder. Daardoor is er een klein verschil tussen het internationale cijfer en trendcijfer voor Nederland.

Trend

Sla de grafiek Trend patiënten die aangeven dat de huisarts hen de gelegenheid geeft om vragen te stellen over en ga naar de datatabel

Bron: Consumentenpanel Gezondheidszorg, Nivel

  • Om een verandering in de periode 2016-2021 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Hierbij is geen significante stijging of daling te zien. Alleen de trend voor 'altijd' is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts hem of haar altijd de gelegenheid geeft om vragen te stellen.

Bron

Consumentenpanel Gezondheidszorg, NivelOECD

Berekening

Teller: aantal respondenten dat aangeeft dat de huisarts hen (meestal of) altijd de gelegenheid geeft om vragen te stellen.
Noemer trend: aantal respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste huisarts óf een vaste huisartsenpraktijk.
Noemer internationaal: aantal respondenten van 25 jaar en ouder met een vaste (huis)arts óf een vaste huisartsenpraktijk.

Toelichting bij de berekening

  • De cijfers in de trendfiguur zijn tot stand gekomen na weging van de resultaten, waardoor deze wat betreft leeftijd en geslacht representatief zijn voor de algemene bevolking.
  • De internationale cijfers worden ongecorrigeerd weergegeven. 
  • Om een verandering in de periode 2016 - 2021 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.  
  • Het aantal respondenten was 824 in 2021 en 701 in 2020 (gebruikt voor de internationale vergelijking).

Interpretatie

Ruimte bieden voor vragen maakt deel uit van patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.

Jaar

2021

Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid

  • C. Hendriks (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Brukx (RIVM)
  • R. Gijsen (RIVM)