Percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd dat met de ambulance binnen 45 minuten naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden

Indicatorwaarde

Percentage

99,9

Verslagjaar: 2021

Trend

 3-jarige trend

2019   
2021

Stabiele trend; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

Beleidsregels stellen dat de spreiding van afdelingen acute verloskunde zodanig dient te zijn dat iedere Nederlander binnen 45 minuten na melding van een spoedeisende hulpvraag naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden door een ambulance. Overschrijdingen ontstaan door een combinatie van factoren zoals onvoldoende beschikbaarheid van ambulances, onvoldoende spreiding van standplaatsen en overmacht zoals slecht weer, verkeerscongestie of een uitzonderlijk grote vraag naar ambulancezorg op een bepaald moment.

Verantwoordingstabel ziekenhuisopnamen astma en COPD

Toelichting  
Volledige naam indicator Percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd dat met de ambulance binnen 45 minuten naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden.
Bron RIVM 2021RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2021)
Berekening

Teller: Aantal vrouwen in de vruchtbare (15 tot en met  44 jaar) leeftijd dat binnen 45 minuten per ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met acute verloskunde vervoerd kan worden. Noemer: totaal aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot en met 44 jaar).

Wanneer de bereikbaarheid van acute verloskunde zoals in de "Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 Analyse gevoelige ziekenhuizen" (juli 2020) voor de totale bevolking wordt berekend, blijkt dat ruim 99,8% van de inwoners binnen 45 minuten naar een afdeling verloskunde kan worden vervoerd.

In de bereikbaarheidsanalyse van juli 2021 is uitgegaan van 75 locaties ziekenhuizen met acute verloskunde. Adressenlijst locaties 24/7-uurs basis SEH's en locaties acute verloskunde.

Interpretatie Beleidsregels stellen dat de spreiding van afdelingen acute verloskunde zodanig dient te zijn dat iedere Nederlander binnen 45 minuten na melding van een spoedeisende hulpvraag naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden door een ambulance. Overschrijdingen ontstaan door een combinatie van factoren zoals onvoldoende beschikbaarheid van ambulances, onvoldoende spreiding van standplaatsen en overmacht zoals slecht weer, verkeerscongestie of een uitzonderlijk grote vraag naar ambulancezorg op een bepaald moment.
Referentiewaarde Iedereen moet binnen 45 minuten naar een ziekenhuis met afdeling acute verloskunde vervoerd kunnen worden.
Jaar 2021
Literatuur RIVM 2021RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2021)