Relatieve 5-jaarsoverleving bij met borstkanker

Indicatorwaarde

Percentage

88,5

Diagnoseperiode: 2016 - 2020

Trend

5-jarige trend
2011 - '15   
2016 - '20

Stabiele trend; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

5-jaarsoverleving  betreft het percentage patiënten dat na een bepaald aantal jaren na de diagnose nog in leven is. Het is de uitkomst van enerzijds vroege opsporing, bijvoorbeeld door bevolkingsonderzoek. Anderzijds zegt het iets over de effectiviteit van de behandeling. Samen is de 5-jaarsoverleving een indicator voor de effectiviteit en kwaliteit van de kankerzorg.

Het gaat hier om relatieve overleving: de kans op overleving in een hypothetische wereld waarin geen andere doodsoorzaken bestaan. Relatieve overleving is een benadering voor kankerspecifieke sterfte (IKNL 2022).

Bron: CONCORD-3

  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-1)
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij vrouwen met borstkanker

Sla de grafiek Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij met borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

  • De waargenomen overleving is gecorrigeerd voor de verwachte sterfte en leeftijdsgroep.
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Verantwoordingstabel overleving borstkanker

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker

Bron

Nationaal: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

Internationaa: CONCORD-3 (CONCORD-4 loopt momenteel, cijfers worden later verwacht)

Berekening

Teller: percentage patiënten (man/vrouw) met borstkanker dat 5 jaar na de diagnose nog in leven is.
Noemer: percentage uit een vergelijkbare groep qua leeftijd en geslacht in de algemene bevolking dat na 5 jaar nog in leven is.

Toelichting bij de berekening De waargenomen overleving is gecorrigeerd voor de verwachte sterfte die is gebaseerd op de Nederlandse populatie vergelijkbaar op basis van geslacht, leeftijd en kalenderjaar. Omdat de overleving sterk kan verschillen per leeftijdsgroep is ook gestandaardiseerd naar leeftijdsgroep.

Interpretatie

5-jaarsoverleving  betreft het percentage patiënten dat na een bepaald aantal jaren na de diagnose nog in leven is. Het is de uitkomst van enerzijds vroege opsporing, bijvoorbeeld door bevolkingsonderzoek. Anderzijds zegt het iets over de effectieviteit van de behandeling. Samen is de 5-jaarsoverleving een indicator voor de effectiviteit en kwaliteit van de kankerzorg.

De 5-jaars relatieve overleving beschrijft het percentage patiënten met dikkedarmkanker dat in leven is, vijf jaar nadat de ziekte is gediagnosticeerd, gedeeld door het verwachte percentage mensen dat in leven is op basis van levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) in de algemene bevolking met dezelfde leeftijd en geslacht.

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)