Relatieve 5-jaarsoverleving bij dikkedarmkanker

Indicatorwaarde

Percentage

Dikke darm:    69,5
Colon:    69,4
Endeldarm:    69,7

Diagnoseperiode: 2016 - 2020

Trend

6-jarige trend 
2011 - '15   
2016 - '20

Stijgende trend; gunstig; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

5-jaarsoverleving betreft het percentage patiënten dat vjif jaar na de diagnose nog in leven is. Het is de uitkomst van enerzijds vroege opsporing, bijvoorbeeld door bevolkingsonderzoek, en anderzijds effectiviteit van de behandeling. Daarmee is de 5-jaarsoverleving een indicator voor de effectiviteit van de kankerzorg.

Het gaat hier om relatieve overleving: de kans op overleving in een hypothetische wereld waarin geen andere doodsoorzaken bestaan. Relatieve overleving is een benadering voor kankerspecifieke sterfte (IKNL 2022).

Dikkedarmkanker bestaat in dit geval uit een optelling van colonkanker, endeldarmkanker en kanker van de appendix (ofwel kanker van de karteldarm, rectum en wormvormig aanhangsel). Naast overlevingspercentages voor dikkedarmkanker totaal, worden ook percentages voor colon- en endeldarmkanker afzonderlijk getoond. 

Bron: CONCORD-3

  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-1)
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Dikkedarmkanker

Sla de grafiek Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij dikkedarmkanker over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

  • Overleving van dikkedarmkanker is een combinatie van de overleving van colon-, endeldarm- en appendix-kanker.
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Colonkanker

Sla de grafiek Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij colonkanker over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Endeldarmkanker

Sla de grafiek Trend relatieve 5-jaarsoverleving bij endeldarmkanker over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Verantwoordingstabel 5-jaarsoverleving dikkedarmkanker

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Relatieve 5-jaarsoverleving bij dikkedarmkanker

Bronnen

Nationaal: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

Internationaal: CONCORD-3 (CONCORD-4 loopt momenteel, cijfers worden later verwacht)

Berekening

Teller: percentage patiënten met dikkedarmkanker (met uitsplitsing naar colon- en endeldarmkanker) dat 5 jaar na de diagnose nog in leven is.
Noemer: percentage personen uit een vergelijkbare groep qua leeftijd en geslacht in de algemene bevolking dat na 5 jaar nog in leven is.

Toelichting bij de berekening

De waargenomen overleving is gecorrigeerd voor de verwachte sterfte die is gebaseerd op de Nederlandse populatie vergelijkbaar op basis van geslacht, leeftijd en kalenderjaar. Omdat de overleving sterk kan verschillen per leeftijdsgroep is ook gestandaardiseerd naar leeftijdsgroep.

Dikkedarmkanker bestaat in dit geval uit een optelling van colonkanker, endeldarmkanker en kanker van de appendix (ofwel kanker van de karteldarm, rectum en wormvormig aanhangsel). Naast overlevingspercentages voor dikkedarmkanker totaal, worden ook percentages voor colon- en endeldarmkanker afzonderlijk getoond. 

Interpretatie

5-jaarsoverleving betreft het percentage patiënten dat vjif jaar na de diagnose nog in leven is. Het is de uitkomst van enerzijds vroege opsporing, bijvoorbeeld door bevolkingsonderzoek, en anderzijds effectiviteit van de behandeling. Daarmee is de 5-jaarsoverleving een indicator voor de effectiviteit van de kankerzorg.

De 5-jaars relatieve overleving beschrijft het percentage patiënten met dikkedarmkanker dat in leven is, vijf jaar nadat de ziekte is gediagnosticeerd, gedeeld door het verwachte percentage mensen dat in leven is op basis van levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) in de algemene bevolking met dezelfde leeftijd en geslacht.

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)