Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek darmkanker

Indicatorwaarde

Percentage

70,6

Verslagjaar: 2021

Trend

3-jarige trend
2019   
2021

Dalende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

 Sinds 2014 worden personen van 55 t/m 75 jaar één keer in de twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Tijdens dit bevolkingsonderzoek wordt gescreend op colorectale kanker. Onder colorectale kanker wordt verstaan zowel kanker van de dikkedarm (karteldarm) als kanker van de endeldarm.

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van darmkanker worden opgespoord. Door deze vroege signalering kan de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van darmkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen (door het behandelen van voorstadia en vroege stadia), kan mogelijke sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek), en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is. 

Internationaal

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health Statistics; Integraal Kankercentrum Nederland

* Vanwege de coronapandemie kunnen cijfers uit 2020 afwijken van andere jaren en daarom moeilijk te vergelijken zijn met andere jaren (en landen). Deze vergelijking moet daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd

** De uitvoering van screeningprogramma's vertonen variate tussen landen. Deze internationale vergelijking moet daarom met voorzichtheid worden geïnterpreteerd. 

 • De frequentie van screening varieert per land deze is 1 of 2 jaar.
 • De leeftijd van de doelgroep varieert per land: begin varieert van 50 - 60 jaar, laatste oproep van 66 tot oneindig.

Trend

Sla de grafiek Trend deelname bevolkingsonderzoek darmkanker over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker (RIVM/IKNL)

* De coronapandemie is van invloed geweest op de deelnamecijfers, zie covid toelichting in tabel voor meer informatie. 

  Verantwoordingstabel Darmkanker: deelname bevolkingsonderzoek

   

  Toelichting

  Volledige naam indicator

  Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

  Bron

  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker (RIVM/IKNL)

  Overige bronnen

  ScreenIT, het informatiesysteem waarin gegevens over het bevolkingsonderzoek worden geregistreerd, beheerd door de screeningsorganisatie Bevolkingsonderzoek Nederland.

  Berekening

  Teller: Aantal personen dat heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker in dat jaar. 
  Noemer: Totaal aantal verstuurde uitnodigingen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker (totaal aantal personen in de doelgroep) in dat jaar. 

  Toelichting bij de berekening Omdat de deelnamegraad per kalenderjaar wordt bepaald, hebben mensen afhankelijk van wanneer zij de uitnodiging hebben ontvangen soms meer/minder tijd gehad om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Om deze reden wordt bij de actualisatie van de deelnamegraad ook het voorgaande jaar geactualiseerd. 
  COVID-19 toelichting Door de COVID-19 pandemie zijn in 2020 en 2021 minder mensen uitgenodigd dan normaalgesproken. Waarschijnlijk was de pandemie ook een van de oorzaken voor de lagere deelname in 2020 en 2021. 

  Interpretatie

  Sinds 2014 worden personen van 55 t/m 75 jaar één keer in de twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Tijdens dit bevolkingsonderzoek wordt gescreend op colorectale kanker. Onder colorectale kanker wordt verstaan zowel kanker van de dikkedarm (karteldarm) als kanker van de endeldarm.

  Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van darmkanker worden opgespoord. Door deze vroege signalering kan de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van darmkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen (door het behandelen van voorstadia en vroege stadia), kan mogelijke sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek), en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is.

  Toelichting bij de referentiewaarde

  De referentiewaarde is de 'acceptabele waarde' die door het EU Europese unie (Europese unie)-rapport 'Against cancer - Cancer Screening in the European Union (2017)' wordt gehanteerd. Voor darmkanker is dit 45%.

  Jaar

  2021

  Literatuur

  Ponti et al. 2017Ponti, A., Anttila, A., Ronco, G., Senore, C., Against cancer - cancer screening in the European Union, Lyon (2017)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)