Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek darmkanker

Indicatorwaarde

Percentage

68,4

Verslagjaar: 2022

Trend

3-jarige trend
2020   
2022

Dalende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Personen van 55 t/m 75 jaar worden één keer in de twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Tijdens dit bevolkingsonderzoek wordt gescreend op colorectale kanker. Onder colorectale kanker wordt zowel kanker van de dikkedarm (karteldarm) als kanker van de endeldarm verstaan.

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van darmkanker worden opgespoord. Door deze vroege signalering kan de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van darmkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen (door het behandelen van voorstadia en vroege stadia), kan mogelijke sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek), en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien een indicatie van de mate van acceptatie van de procedure bij de doelgroep.

Internationaal

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health Statistics; Integraal Kankercentrum Nederland

** De uitvoering van screeningprogramma's vertonen variate tussen landen. Deze internationale vergelijking moet daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

  • De frequentie van screening varieert per land deze is 1 of 2 jaar.
  • De leeftijd van de doelgroep varieert per land: begin varieert van 50 - 60 jaar, laatste oproep van 66 tot oneindig.

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Bron

Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker (Bevolkingsonderzoek Nederland); OECD

Overige bronnen

ScreenIT, het informatiesysteem waarin gegevens over het bevolkingsonderzoek worden geregistreerd, beheerd door de screeningsorganisatie Bevolkingsonderzoek Nederland.

Berekening

Teller: aantal personen dat heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. 
Noemer: totaal aantal verstuurde uitnodigingen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Toelichting bij de berekening Omdat de deelnamegraad per kalenderjaar wordt bepaald, hebben mensen afhankelijk van wanneer zij de uitnodiging hebben ontvangen soms meer/minder tijd gehad om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Om deze reden wordt bij de actualisatie van de deelnamegraad ook het voorgaande jaar geactualiseerd. 

Interpretatie

Personen van 55 t/m 75 jaar worden één keer in de twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Tijdens dit bevolkingsonderzoek wordt gescreend op colorectale kanker. Onder colorectale kanker wordt zowel kanker van de dikkedarm (karteldarm) als kanker van de endeldarm verstaan.

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van darmkanker worden opgespoord. Door deze vroege signalering kan de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van darmkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen (door het behandelen van voorstadia en vroege stadia), kan mogelijke sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek), en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien een indicatie van de mate van acceptatie van de procedure bij de doelgroep.

Toelichting bij de referentiewaarde

De referentiewaarde is de 'acceptabele waarde' die door het EU Europese unie (Europese unie)-rapport 'Against cancer - Cancer Screening in the European Union (2017)' wordt gehanteerd. Voor darmkanker is dit 45%.

Jaar

2022

Literatuur

Ponti et al. 2017Ponti, A., Anttila, A., Ronco, G., Senore, C., Against cancer - cancer screening in the European Union, Lyon (2017)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)