Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

Indicatorwaarde

Percentage

70,7

Verslagjaar: 2022

Trend

3-jarige trend
2020   
2022

Stabiele trend; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van borstkanker worden opgespoord. Door vroege signalering kan de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van borstkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen kan mogelijk sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Vrouwen van 50 tot 75 jaar worden om de twee jaar uitgenodigd voor een mammografieonderzoek. Vanaf het najaar 2020 werd dit interval opgerekt richting een driejaarlijks interval vanwege de COVID-19 pandemie en een tekort aan screeningslaboranten. Door personeelskrapte kan het screeningsinterval voor een deel van de uitgenodigden in 2023 nog steeds langer dan 2 jaar zijn. Alleen wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien een indicatie van de mate van acceptatie van de procedure bij de doelgroep.

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

Bron

Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2022 (Bevolkingsonderzoek Nederland); OECD

Overige bronnen ScreenIT, het informatiesysteem waarin gegevens over het bevolkingsonderzoek worden geregistreerd, beheerd door de screeningsorganisatie Bevolkingsonderzoek Nederland.

Berekening

Teller: vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker 
Noemer trend: totaal aantal verstuurde uitnodigingen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker
Noemer internationaal: aantal vrouwen uit de doelgroep (50 - 69 jarige vrouwen)

Interpretatie

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van borstkanker worden opgespoord. Door vroege signalering kan de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van borstkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen kan mogelijk sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Vrouwen van 50 tot 75 jaar worden om de twee jaar uitgenodigd voor een mammografieonderzoek. Vanaf het najaar 2020 werd dit interval opgerekt richting een driejaarlijks interval vanwege de COVID-19 pandemie en een tekort aan screeningslaboranten. Door personeelskrapte kan het screeningsinterval voor een deel van de uitgenodigden in 2023 nog steeds langer dan 2 jaar zijn. Alleen wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien een indicatie van de mate van acceptatie van de procedure bij de doelgroep.

Toelichting bij de referentiewaarde

De referentiewaarde is de 'acceptabele waarde' die door het EU Europese unie (Europese unie)-rapport 'Against cancer - Cancer Screening in the European Union (2017)' wordt gehanteerd. Voor borstkanker is dit 70%.

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)