Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

Indicatorwaarde

Percentage

72,5

Verslagjaar: 2021

Trend

3-jarige trend
2019   
2021

Dalende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van borstkanker worden opgespoord. Door vroege signalering kan de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van borstkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen kan mogelijk sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Vrouwen van 50 tot 75 jaar worden om de twee jaar uitgenodigd voor een mammografieonderzoek. In het najaar 2020 werd dit interval opgerekt richting een driejaarlijks interval vanwege de COVID-19 pandemie en een tekort aan screeeningslaboranten.  Alleen wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is. 

Internationaal

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek borskanker over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health StatisticsIntegraal Kankercentrum Nederland

* Vanwege de coronapandemie kunnen cijfers uit 2020 afwijken van andere jaren en daarom moeilijk te vergelijken zijn met andere jaren (en landen). Deze vergelijking moet daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
1 Leeftijd van de doelgroep wijkt af van OECD noemer (50 - 69 jaar).
2 De frequentie van screenen is lager of hoger dan éénmaal per 2 jaar.

 

Trend

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2021 (IKNL/RIVM)

  • De coronapandemie is van invloed geweest op de deelnamecijfers, zie covid toelichting in tabel voor meer informatie. 

Verantwoordingstabel Borstkanker: deelname bevolkingsonderzoek

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker

Bron

Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2021 (IKNL/RIVM)OECD

Overige bronnen ScreenIT, het informatiesysteem waarin gegevens over het bevolkingsonderzoek worden geregistreerd, beheerd door de screeningsorganisatie Bevolkingsonderzoek Nederland.

Berekening

Teller: vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker 
Noemer trend: aantal vrouwen uit de doelgroep (50 - 75 jarige vrouwen) 
Noemer internationaal: aantal vrouwen uit de doelgroep (50 - 69 jarige vrouwen)

COVID-19 toelichting Door de COVID-19 pandemie zijn in 2020 en 2021 minder vrouwen uitgenodigd dan normaalgesproken. Waarschijnlijk was de pandemie ook een van de oorzaken voor de lagere deelname in 2020 en 2021. 

Interpretatie

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van borstkanker worden opgespoord. Door vroege signalering kan de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van borstkanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen kan mogelijk sterfte worden voorkomen. Deze indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Vrouwen van 50 tot 75 jaar worden om de twee jaar uitgenodigd voor een mammografieonderzoek. In het najaar 2020 werd dit interval opgerekt richting een driejaarlijks interval vanwege de COVID-19 pandemie en een tekort aan screeeningslaboranten.  Alleen wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is. 

Toelichting bij de referentiewaarde

De referentiewaarde is de 'acceptabele waarde' die door het EU Europese unie (Europese unie)-rapport 'Against cancer - Cancer Screening in the European Union (2017)' wordt gehanteerd.

Jaar

2021

Literatuur

Ponti et al. 2017Ponti, A., Anttila, A., Ronco, G., Senore, C., Against cancer - cancer screening in the European Union, Lyon (2017)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)