Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Indicatorwaarde

Percentage

49,7

Verslagjaar: 2020

Trend

3-jarige trend 
2018   
2020

Dalende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

Hartfalen wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door hoge bloeddruk, diabetes of cardiovasculaire aandoeningen. De zorg hiervoor vindt in de meeste gevallen plaats in de eerste lijn. Acute verslechtering en ziekenhuisopnamen door  hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. ) kunnen in de meeste gevallen worden voorkomen indien men beschikt over een goed functionerend gezondheidszorgsysteem, waar eerstelijnszorg toegankelijk en van hoge kwaliteit is. Daarnaast kan een gezonde leefstijl het ontstaan van oorzaken voor hartfalen voorkomen. Het aantal opnamen ten gevolge van hartfalen kan geïnterpreteerd worden als maat voor kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg en publieke gezondheid. 

Internationaal

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health Statistics

* Vanwege de coronapandemie zijn de cijfers van 2020 lastig te vergelijken met die van eerdere jaren. De eventuele cijfers van 2020 staan daarom uitgevinkt. 

** De uitvoering van screeningprogramma's vertonen grote variate tussen landen. Deze internationale vergelijking moet daarom met voorzichtheid worden geïnterpreteerd. 

  • De frequentie van screening varieert per land deze is; 1, 2, 3 of 5 jaar
  • De leeftijd van de doelgroep varieert per land: begin varieert van 20 - 30 jaar, laatste oproep van 54 - 70 jaar
  • Alleen Finland heeft dezelfde frequentie en oproepleeftijd als Nederland
  • Chili telde in de berekening alleen collectief verzekerden mee (73,5% van de bevolking)

Trend

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (IKNL/RIVM)

  • De coronapandemie is van invloed geweest op de deelnamecijfers, zie covid toelichting in tabel voor meer informatie. 

Verantwoordingstabel Baarmoederhalskanker: deelname bevolkingsonderzoek 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Bron

Monitor Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 2019 (IKNL)OECD Health Statistics

Overige bronnen Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken, ingesteld door de vijf afzonderlijke screeningsorganisaties; ScreenIT

Berekening

Teller: aantal vrouwen uit de doelgroep dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
Noemer: aantal vrouwen uit de doelgroep. De doelgroep van dit bevolkingsonderzoek bestaat uit 30-60 jarige vrouwen. We laten cijfers van 30-64 jaar zien, omdat 60-jarigen ook nog kunnen besluiten zich een paar jaar later te laten onderzoeken.

Interpretatie

Met het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker worden opgespoord. Door deze vroege signalering kan de  incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van baarmoederhalskanker worden teruggedrongen en door vroeg ingrijpen (behandeling van voorstadia en vroege stadia), kan mogelijk sterfte worden voorkomen.  De indicator geeft informatie over de effectiviteit van de uitnodiging voor de screening. Hoe meer vrouwen meedoen, hoe meer nieuwe gevallen en overlijdensgevallen er kunnen worden voorkomen. Alleen wanneer een substantieel deel van de doelgroep bereikt wordt, mag worden verwacht dat het programma ook zijn doel haalt (gezondheidswinst door een bevolkingsonderzoek) en kosteneffectief is. De deelnamegraad geeft bovendien aan hoe de acceptatie is.

Sinds 1 januari 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ingevoerd. Het primaire uitstrijkje wordt nu eerst getest op aanwezigheid van hoog-risico  HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus) ( hrHPV Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus (Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus)). Pas als er hrHPV gevonden is, wordt hetzelfde uitstrijkje getest op cytologische afwijkingen.

Bij de internationale vergelijking moet er rekening mee worden gehouden dat er grote verschillen zijn in de screeningsprogramma's tussen landen (in o.a. frequentie en leeftijd van de doelgroep). De internationale vergelijking moet daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De Nederlandse doelgroep zijn vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. De internationale doelgroep gaat uit van vrouwen tussen de 20 en 69 jaar, hierdoor wijkt het Nederlandse kerncijfer iets af van het internationale cijfer. 

COVID-19 toelichting

Vanwege de corona pandemie is het bevolkingsonderzoek borskanker op 16 maart 2020 stilgezet. Vrouwen die in 2019 een uitnodiging kregen, zijn daarom niet allemaal gescreend waardoor het cijfer van 2019 lager uitvalt dan verwacht. Waarschijnlijk zou het deelnamepercentage uitgekomen zijn op ruim 57% (Monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker).

Toelichting bij de referentiewaarde

De referentiewaarde is de 'acceptabele waarde' die door het  EU Europese unie (Europese unie)-rapport 'Against cancer - Cancer Screening in the European Union (2017)' wordt gehanteerd.

Jaar

2020

Literatuur Ponti et al. 2017 Ponti, A., Anttila, A., Ronco, G., Senore, C., Against cancer - cancer screening in the European Union, Lyon (2017)