Jaarlijkse groei zorguitgaven

Indicatorwaarde

Percentage

8,8

Verslagjaar: 2020

Trend

3-jarige trend
2018   
2020

Stijgende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

Vanwege de stijgende zorguitgaven is het vanuit het oogpunt van betaalbaarheid gewenst om de groei van de zorguitgaven te beperken. Een lager percentage is vanuit dat perspectief beter. Om de verandering over tijd weer te geven is voor de internationale vergelijking gekozen voor een 3-jarig gemiddelde. De nationale trend wordt weergegeven in procentuele groei per jaar.  

Voor de definitie van zorguitgaven is voor deze indicator de internationale (SHA System of Health Accounts (System of Health Accounts)) definitie gebruikt. Zie prestatie-indicator "Zorguitgaven volgens drie benaderingen" voor verdere toelichting over de verschillende definities van zorguigaven. 

Internationaal

Sla de grafiek Gemiddelde jaarlijkse groei zorguitgaven 2018 - 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD

* vanwege de coronapandemie en de bijbehorende stijgende zorguitgaven, zijn ten behoeve van de vergelijkbaarheid voor de internationale vergelijking alleen de landen meegenomen waarvan de zorguitgaven voor het jaar 2020 al bekend waren. Overige landen zijn geëxludeerd. 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van
Staat van Volksgezondheid en Zorg: Kerncijfers voor beleid
 

Verantwoordingstabel ziekenhuisopnamen astma en COPD

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Jaarlijkse groei zorguitgaven 

Bronnen

OECD

Berekening

Teller: absolute groei in de totale collectieve zorguitgaven ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Noemer: totale zorguitgaven in het vorige jaar. 

Internationale berekening: Gemiddelde groei over de afgelopen 3 jaar (2018/2019/2020).

Interpretatie

Vanwege de stijgende zorguitgaven is het vanuit het oogpunt van betaalbaarheid gewenst om de groei van de zorguitgaven te beperken. Een lager percentage is vanuit dat perspectief beter. Om de verandering over tijd weer te geven is voor de internationale vergelijking gekozen voor een 3-jarig gemiddelde. De nationale trend wordt weergegeven in procentuele groei per jaar.  

Voor de definitie van zorguitgaven is voor deze indicator de internationale (SHA System of Health Accounts (System of Health Accounts)) definitie gebruikt. Zie prestatie-indicator "Zorguitgaven volgens drie benaderingen" voor verdere toelichting over de verschillende definities van zorguigaven. 

COVID-19

De coronacrisis is van grote invloed geweest op de zorguitgaven. Naast reguliere zorg zijn er grote uitgaven gedaan aan zorg voor covidpatiënten en zijn er extra kosten gemaakt vanwege COVID-19. Door het uitstellen/vervallen van reguliere zorg zijn extra kosten gemaakt omdat zorgaanbieders compensatie konden krijgen voor de weggevallen omzet. Daarnaast vallen ook de kosten van de uitgekeerde zorgbonus en de opsporing van corona, zoals opzetten van teststraten, laboratoriumonderzoek en bron- en contactonderzoek, onder deze uitgaven (CBS, 2021). 

Jaar  2020