Tabel: Bronnen bij de cijfers over sterfte rond de geboorte
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Perined
 1. foetale sterfte
 2. neonatale sterfte Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Als afzonderlijke maat, wordt deze sterftemaat uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen. Wanneer neonatale sterfte als onderdeel van perinatale sterfte wordt weergegeven, wordt deze uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen. (Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Als afzonderlijke maat, wordt deze sterftemaat uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen. Wanneer neonatale sterfte als onderdeel van perinatale sterfte wordt weergegeven, wordt deze uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen.) (28 dagen)
 3. perinatale sterfte Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen. (Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen.) (7 dagen en 28 dagen)
 1. levend- en doodgeboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap
 2. levendgeboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap
 3. levend- en doodgeboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap

Perined

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)/Perined
 1. foetale sterfte
 2. neonatale sterfte (28 dagen)
 3. perinatale sterfte (7 dagen en 28 dagen)
 1. levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap
 2. levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap
 3. levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap
CBS/Perined

CBS Doodsoorzakenstatistiek

 1. zuigelingensterfte Aantal overledenen in het eerste levensjaar ongeacht zwangerschapsduur. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen (Aantal overledenen in het eerste levensjaar ongeacht zwangerschapsduur. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen)
 2. wiegendood Plotseling, onverwacht tijdens een slaapperiode overlijden van een kind jonger dan 1 jaar bij wie geen lichamelijke aandoening wordt vastgesteld die het overlijden verklaart. (Plotseling, onverwacht tijdens een slaapperiode overlijden van een kind jonger dan 1 jaar bij wie geen lichamelijke aandoening wordt vastgesteld die het overlijden verklaart.)
 1. kinderen jonger dan 1 jaar
 2. kinderen jonger dan 1 jaar

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Euro-Peristat
 1. foetale sterfte
 2. neonatale sterfte
 3. perinatale sterfte (som neonatale en foetale sterfte)
 1. levend- en doodgeboren kinderen vanaf 28 weken zwangerschapsduur
 2. levendgeboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte
Euro-Peristat
Eurostat zuigelingensterfte kinderen jonger dan 1 jaar Eurostat

Perined, CBS doodsoorzakenstatistiek en gekoppelde CBS/Perined-gegevens

Gegevens over geboorte en perinatale sterfte in Nederland komen uit twee landelijke registraties:

 1. de CBS Doodsoorzakenstatistiek op basis van de Basisregistratie Personen (BRP) en het doodgeborenenbestand van het CBS.
 2. de landelijke perinatale registraties van de zorgverleners in de perinatale zorg van Perined (Perined).

Sinds 2004 bestaat door koppeling van deze twee gegevensbronnen een gezamenlijke CBS/Perined dataset (Elferink-Stinkens et al. 2010 Elferink-Stinkens, P. M., Roskam, A. J. R., Witvliet, H., Methodebeschrijving van de gemeenschappelijke PRN-CBScijfers over perinatale en zuigelingensterfte, Den Haag/Heerlen (2010)).

Doodsoorzakenstatistiek CBS

Van een doodgeboren kind moet aangifte worden gedaan bij de gemeente als het kind na een zwangerschapsduur van minimaal 24 weken is geboren. Voor levendgeboren kinderen geldt dat deze altijd moeten worden aangegeven bij de gemeente als de vader of moeder staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Deze kinderen worden dan opgenomen in de Basisregistratie Personen. Daarbij wordt de zwangerschapsduur niet genoteerd. Kinderen die levend geboren worden na een zwangerschap van minder dan 24 en kort na de geboorte overlijden worden dus meegeteld.

Landelijke perinatale registraties van zorgverleners (Perined)

De Perined-gegevens zijn afkomstig uit de gekoppelde registraties van verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Deelname aan de registraties is niet wettelijk verplicht.  De Neonatale Intensive Care Unit Neonatale Intensive Care Units (NICU) bieden gespecialiseerde medische en verpleegkundige zorg aan pasgeborenen die intensieve zorg en behandeling nodig hebben. (Neonatale Intensive Care Units (NICU) bieden gespecialiseerde medische en verpleegkundige zorg aan pasgeborenen die intensieve zorg en behandeling nodig hebben.)'s (NICU Neonatale intensive care unit (Neonatale intensive care unit)'s) zijn wel verplicht te registreren. In de perinatale registraties worden ook geboorten opgenomen van vrouwen die niet in de bevolkingsadministratie zijn ingeschreven en geboorten vóór de 24e zwangerschapsweek. Hierdoor zijn cijfers beschikbaar over perinatale sterfte vanaf 22 weken zwangerschap.

Gekoppelde CBS/Perined-bestand

Het voordeel van het gekoppelde CBS/Perined-bestand is dat van alle dood-  en levendgeboren kinderen, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer, informatie over de zwangerschapsduur beschikbaar is. Hierdoor is een betere internationale vergelijking mogelijk, omdat bij internationale vergelijkingen van perinatale sterftecijfers een grens van 22 weken zwangerschapsduur wordt gehanteerd. Een ander voordeel is dat het gekoppelde bestand opsplitsing naar provincie, etniciteit en inkomen mogelijk maakt. Nadeel is dat geen informatie beschikbaar is van kinderen van wie de moeder niet in de BRP is opgenomen. Hierdoor zijn de cijfers voor perinatale sterfte uit het gekoppelde CBS/Perined-bestand lager dan de cijfers uit enkel Perined (Elferink-Stinkens et al. 2010 Elferink-Stinkens, P. M., Roskam, A. J. R., Witvliet, H., Methodebeschrijving van de gemeenschappelijke PRN-CBScijfers over perinatale en zuigelingensterfte, Den Haag/Heerlen (2010)).

Vergelijking perinatale sterfte in Perined en CBS doodsoorzakenstatistiek

De dekkingsgraad van het aantal geboren kinderen (vanaf 24 weken) in de perinatale registratie is 97% ten opzichte van het aantal in de registratie van het CBS. Dat de registraties niet 100% overeenkomen komt deels door verschillen in de manier van registratie. Het CBS legt gegevens vast van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Perined registreert gegevens van alle kinderen van moeders die in Nederland in zorg zijn geweest, ongeacht hun juridische status (Perined 2021 Perined, Perinatale zorg in Nederland anno 2020: duiding door landelijke perinatale audit en registratie, Utrecht (2021)).

Meer informatie