Basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom vaak volledig te genezen

Basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom kunnen bijna altijd volledig worden genezen. Bij basaalcelcarcinoom is bijna geen kans op uitzaaiingen en bij het plaveiselcelcarcinoom is de kans hierop gering. Van de personen bij wie de diagnose plaveiselcelcarcinoom is gesteld in de periode 2016-2020 was 95% na vijf jaar nog in leven (relatieve vijfjaarsoverleving) (IKNL 2022 IKNL, Kanker in Nederland (2022)). Toch worden patiënten met beide typen van huidkanker regelmatig gecontroleerd om na te gaan of de kanker na de behandeling terugkeert, of de tumor zich alsnog heeft verspreid naar de lymfeklieren en of er nieuwe huidkankers zijn ontstaan.

Ongeveer 94% van de melanoompatiënten na vijf jaar nog in leven

De overleving van melanoom verschilt per stadium. Als melanoom in een vroeg stadium wordt ontdekt en behandeld, is de kans op genezing groot. De relatieve vijfjaarsoverleving is voor alle melanoomstadia samen ongeveer 94%. Deze informatie is gebaseerd op relatieve overlevingscijfers voor mensen die in de periode 2016-2020 zijn gediagnosticeerd met melanoom (IKNL 2022 IKNL, Kanker in Nederland (2022)).Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

Overleving melanoom toegenomen

De overleving van melanoom is toegenomen, vooral bij mannen. Van alle personen die in de periode 1991-1995 zijn gediagnosticeerd met melanoom was 82% na vijf jaar nog in leven. Van de personen bij wie de diagnose is gesteld in de periode 2016-2020 was na vijf jaar 94% nog in leven. De overleving is hoger voor vrouwen dan voor mannen,  maar dit verschil is in de aflopen decennia flink afgenomen. Voor patiënten gediagnosticeerd in de periode 1991-1995 bedroeg het verschil tussen mannen en vrouwen nog ongeveer 12%, voor patiënten gediagnosticeerd in de periode 2016-2020 was dat verschil nog maar ongeveer 2,5%.
De toename in overleving kan worden verklaard door toegenomen bewustzijn, vroegtijdige opsporing en invoering van immunotherapie en doelgerichte therapie voor de behandeling van melanomen in een ver stadium (IKNL 2022 IKNL, Kanker in Nederland (2022)).Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

  • ICD-O2/3: topografiecodes C44, C63.2
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
  • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
  • Meer cijfers over overleving per kankersoort zijn te vinden op NKR Cijfers.

Overleving plaveiselcelcarcinoom iets verbeterd

De overleving van plaveiselcelcarcinoom van de huid was begin jaren negentig van de vorige eeuw al hoog en is in de afgelopen decennia zelfs nog iets toegenomen. Van de vrouwen  die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met plaveicelcelcarcinoom was 92% na vijf jaar nog in leven. Van de vrouwen bij wie de diagnose is gesteld in de periode 2016-2020 was 97% na vijf jaar nog in leven. Bij mannen is de vijfjaarsoverleving in dezelfde periode gestegen van 90 naar 94%.
De toename in overleving kan worden verklaard door meer bewustzijn, eerdere opsporing en verbeteringen in de diagnostiek (IKNL 2022 IKNL, Kanker in Nederland (2022)).


  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))