Ruim 1.500 ziekenhuisopnamen voor huidkanker

In 2020 waren er 1.545 klinische ziekenhuisopnamen voor huidkanker, waarvan iets meer dan de helft voor mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 6.385 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 4,1 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor huidkanker 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 835 710 1.545
Aantal verpleegdagen 3.580 2.805 6.385
Gemiddelde opnameduur (dagen) 4,3 4,0 4,1
Aantal dagopnamen 4.790 4.285 9.075
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 0 5 5
Totaal aantal opnamen 5.625 5.000 10.625

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C43-C44
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor huidkanker

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor huidkanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C43-C44
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Aantal opnamen huidkanker neemt toe met leeftijd

In 2020 waren er 1.545 klinische ziekenhuisopnamen voor artrose in Nederland (mannen: 835 en vrouwen: 710). Dit aantal komt overeen met 0,9 opnamen per 10.000 personen (0,9 per 10.000 mannen en 0,8 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd. Vanaf de leeftijd van 60 jaar is het aantal ziekenhuisopnamen relatief hoger voor mannen dan voor vrouwen.


Ziekenhuisopnamen voor huidkanker trend

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen huidkanker 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-codes: 172-173 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C43-C44 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Afname ziekenhuisopnamen voor huidkanker

Over de gehele periode 1981-2020 is het totale aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor huidkanker afgenomen. In 2020 lag het aantal opnamen lager dan in alle voorgaande jaren. Het relatief aantal opnamen voor mannen lag met name tussen 1981 en 1994 hoger dan dat voor vrouwen, maar over de jaren heen kwam het aantal opnamen voor mannen en vrouwen steeds dichter bij elkaar te liggen. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Ook het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is in de periode 1981-2020 afgenomen: voor mannen van 1.636 in 1981 naar 835 in 2020 en voor vrouwen van 1.291 in 1981 naar 710 in 2020. De absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave van de grafiek.

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022).


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)