HPV-vaccinatie: primaire preventie

Baarmoederhalskanker is het gevolg van besmetting met het humaan papillomavirus (HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)-infectie). Er zijn veel verschillende HPV-virussen, maar de typen 16 en 18 zijn de meest voorkomende gevaarlijke virussen (hoogrisico-virussen; hrHPV Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus (Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus)). Zij veroorzaken 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. HPV-vaccins zijn ontwikkeld om al op jonge leeftijd infecties met deze twee typen virussen te voorkomen. Als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma krijgen meisjes sinds 2009 vaccinatie tegen hrHPV aangeboden in het jaar dat ze 13 worden (primaire preventie).

Bevolkingsonderzoek: secundaire preventie

Om (voorstadia van) baarmoederhalskanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, biedt de overheid sinds 1996 een landelijk bevolkingonderzoek baarmoederhalskanker aan (secundaire preventie). Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom worden deze vrouwen uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. Zij krijgen elke 5 jaar een uitnodiging voor het maken van een uitstrijkje. Vanaf 1 januari 2017 is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gewijzigd. Uitstrijkjes worden in het laboratorium eerst onderzocht op de aanwezigheid van hrHPV. Als dit virus aanwezig is, wordt het uitstrijkje beoordeeld op afwijkende cellen. Op basis van de uitkomsten van dit celonderzoek wordt bepaald of onderzoek bij de gynaecoloog nodig is. Een andere wijziging in het bevolkingsonderzoek is dat vrouwen de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek met behulp van een zelfafnameset.


Deelname aan bevolkingsonderzoek 54,8% in 2021

In 2021 zijn 1.014.507 vrouwen uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Een volledige screeningsronde duurt vijf jaar en deelname wordt op drie momenten gepeild (15, 27 en 60 maanden na aanvang van het uitnodigingsjaar). Op 1 april 2022 (15 maanden na aanvang van het uitnodigingsjaar 2021) hebben 555.515 vrouwen (54,8%) deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek. Van de deelnemers nam 22,1% deel door middel van een zelfafnameset.
Voor de jaren 2017-2020 blijkt de deelnamegraad op peildatum 27 maanden  5 tot 10% hoger te liggen dan op peildatum 15 maanden. 

Beschermingsgraad 71,7% in 2021

De beschermingsgraad bedroeg  71,7% in 2021. De beschermingsgraad (ook wel het vijfjaarsbereik genoemd) is het percentage vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 64 jaar (screeningsleeftijdsgroep) dat in de vijf jaar voorafgaand aan het meetmoment (binnen of buiten het bevolkingsonderzoek) minimaal één uitstrijkje heeft laten maken of minimaal één hrHPV Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus (Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus)-test heeft ondergaan. Het vijfjaarsbereik is in de periode 2017-2021 afgenomen. In 2020 was sprake van de grootste afname. In dat jaar zijn er door het tijdelijk stilleggen van het bevolkingsonderzoek in verband met de COVID-19-uitbraak minder vrouwen uitgenodigd en hebben er minder vrouwen deelgenomen.


Bij ruim 1% deelnemers (voorstadium) baarmoederhalskanker vastgesteld

In 2021 hebben in totaal 555.515 vrouwen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dit komt overeen met 54,8% van de in dat jaar uitgenodigde vrouwen.  Van de uitgenodigde vrouwen nam 42,7% deel door middel van een uitstrijkje en 12,1% door middel van een zelfafnameset. Bij 9,5% van de deelnemers werd hoog risico Humaan Papilloma Virus Infectieus organisme; veel kleiner dan de kleinste bekende bacteriën. (Infectieus organisme; veel kleiner dan de kleinste bekende bacteriën.) (hrHPV Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus (Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus)) gevonden en 2,7% van de deelnemers werd direct doorverwezen naar de gynaecoloog voor diagnostisch onderzoek. Bij 6.246 vrouwen werd de diagnose gesteld van (een voorstadium van) baarmoederhalskanker (CIN Cervicale intra-epitheliale neoplasie (voorstadium van kanker) (Cervicale intra-epitheliale neoplasie (voorstadium van kanker)) 2+). Dit komt overeen met 1,1% van de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek. 

Tabel: Resultaten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2021
  Aantal Percentage
Totaal uitgenodigd 1.014.507  
Deelgenomen 555.515 54,8% van uitgenodigd
 • uitstrijkje
433.018 42,7% van uitgenodigd
 • zelfafname
122.497 12,1% van uitgenodigd
hrHPV positief 52.915 9,5% van deelnemers
Verwezen voor diagnostiek 14.973 2,7% van deelnemers
Diagnose CIN 2+ 6.246 1,1% van deelnemers
 • CIN 2+: (pre-)maligniteit / (voorstadium) baarmoederhalskanker

Extra gezondheidswinst door vernieuwd bevolkingsonderzoek

In 2017 is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vernieuwd (zie Vaccinatie en screening). Dit vernieuwde bevolkingsonderzoek levert volgens modelberekeningen meer gezondheidswinst op dan het oude bevolkingsonderzoek (Naber et al. 2016Naber, S. K., Matthijsse, S. M., Jansen, E.E.L., de Kok, I. M. C. M., de Koning, H. J., van Ballegooijen, M., Effecten en kosten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Nederland naar aanleiding van recente ontwikkelingen, Rotterdam (2016)). De modelberekeningen laten zien dat zonder screening in Nederland jaarlijks naar schatting 1.300 vrouwen met baarmoederhalskanker zouden worden gediagnosticeerd en dat jaarlijks ongeveer 500 vrouwen zouden overlijden aan baarmoederhalskanker. Het oude bevolkingsonderzoek voorkwam naar schatting 600 van die diagnoses en 290 van die sterfgevallen. Met het vernieuwde bevolkingsonderzoek zullen jaarlijks naar schatting 700 diagnoses van baarmoederhalskanker en ongeveer 325 sterfgevallen als gevolg van baarmoederhalskanker worden voorkomen. Het vernieuwde bevolkingsonderzoek zal er weliswaar voor zorgen dat er meer vrouwen (onnodig) worden verwezen naar de gynaecoloog, maar hier staat een aanzienlijke  winst in (gezonde) levensjaren tegenover.


Vaccinatiegraad HPV toegenomen

Nederland is in 2009 begonnen met het vaccineren tegen humaan papillomavirus (HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)), met name de hoog-risico HPV-typen 16 en 18. In maart 2022 bedroeg de vaccinatiegraad voor de HPV-vaccinatie 66,4%. Dit betreft het percentage meisjes uit geboortecohort 2007 dat alle doses heeft ontvangen. Normaal gesproken wordt de vaccinatiegraad gemeten op 14-jarige leeftijd. Voor meisjes geboren in 2007 werden de HPV-groepsvaccinaties in het voorjaar 2020 vanwege coronamaatregelen echter uitgesteld. Daarom is de vaccinatiegraad voor hen berekend inclusief vaccinaties die na de 14e verjaardag zijn gegeven. Er was sprake van een geleidelijke stijging van de vaccinatiegraad tot 2016 (61,0%), maar vanaf 2017 is deze gedaald naar 45,5%. In 2020 is deze weer gestegen (53,0%) en vanaf in 2021 verder toegenomen tot ruim boven de 60% (van Lier et al. 2022van Lier, E.A., Oomen, P. J., Giesbers, H., Hament, J-M, van Vliet, J.A., Drijfhout, I.H., Hirschberg, H., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021, Bilthoven (2022)).


Naast vaccinatie blijft screening van belang

Naast vaccinatie blijft screening onverminderd nodig. Hiervoor zijn verschillende redenen:

 • De vaccinatie is pas in 2009 begonnen, waardoor veel vrouwen nog niet beschermd zijn.
 • De twee hoog-risico-typen van het virus (hrHPV Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus (Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus) 16 en 18) waartegen gevaccineerd wordt, veroorzaken samen ongeveer 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Vaccinatie met de huidige vaccins kan dus niet alle gevallen voorkomen. 
 • Niet alle meisje uit de doelgroep laten zich vaccineren.

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • H.J. van Kranen (RIVM)
 • M.P.H. Koster (RIVM)
 • M.C.M. Busch (RIVM)
 • H. Giesbers (RIVM)