Hoogste sterfte aan ziekten van het zenuwstelsel in de regio Hollands Noorden

De hoogste sterfte aan het zenuwstelsel is geregistreerd in de regio Hollands Noorden. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Limburg-Noord de laagste sterfte aan ziekten van het zenuwstelsel gemeld. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ongeveer 29.600 personen door ongevallen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 7.400 sterfgevallen. Bij deze groep van doodsoorzaken moet gedacht worden aan de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS), epilepsie en gezichts- en gehoorstoornissen. 

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C.M. Deuning