Patiënten met hart- en vaatziekten gemiddeld 6 dagen in ziekenhuis

In 2020 vonden 218.100 klinische ziekenhuisopnamen plaats vanwege hart- en vaatziekten. Mannen worden vaker opgenomen dan vrouwen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 1.299.210 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 6,0 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan hoger zijn dan het aantal opgenomen personen, doordat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn geweest.

Tabel: Ziekenhuisopnamen hart- en vaatziekten 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 130.595 87.505 218.100
Aantal verpleegdagen 778.555 520.655 1.299.210
Gemiddelde opnameduur (dagen) 6,0 5,9 6,0
Aantal dagopnamen 59.400 33.770 93.170
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 12.350 10.450 22.795
Totaal aantal opnamen 202.340 131.725 334.065

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G45, I00-I41, I42.0-I42.5, I42.7-I42.9, I43-I97, I98.1-I98.9, I99, L97, N28.0, R02, Z95.2-Z95.4
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G45, I00-I41, I42.0-I42.5, I42.7-I42.9, I43-I97, I98.1-I98.9, I99, L97, N28.0, R02, Z95.2-Z95.4
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Niet gecorrigeerd voor dubbeltellingen van personen
 • Absolute aantallen ziekenhuisopnamen (afgerond op vijftallen) zijn zichtbaar in de tabelweergave
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ruim 218.000 ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten

In 2020 waren er 218.100 klinische ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten in Nederland (mannen: 130.595, vrouwen: 87.505). Dit aantal komt overeen met 122,5 opnamen per 10.000 personen (147,5 per 10.000 mannen en 97,8 per 10.000 vrouwen). In alle leeftijdsklassen is het aantal opnamen per 10.000 personen hoger voor mannen dan voor vrouwen. Het aantal opnamen per 1.000 inwoners is het hoogst onder 80- tot en met 94-jarigen.


Ziekenhuisopnamen voor hart-en vaatziekten trend

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen hart- en vaatziekten 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-codes: 390-424, 425.0-425.4, 425.6-425.9, 426-459 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: G45, I00-I41, I42.0-I42.5, I42.7-I42.9, I43-I97, I98.1-I98.9, I99, L97, N28.0, R02, Z95.2-Z95.4 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Afname ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten

Sinds 2011 neemt het totale aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor hart- en vaatziekten af voor zowel mannen als vrouwen. In de jaren daarvoor, tussen 2004 en 2011, bleef het aantal opnamen redelijk stabiel. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Ook het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is in de periode 2011-2020 afgenomen: voor mannen van 173.036 in 2011 naar 130.595 in 2020 en voor vrouwen van 122.932 in 2011 naar 87.505 in 2020. De absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave van de grafiek.

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022).


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))