GGD-regio's

Gemeenten

Laagste sterfte in midden en westen

De laagste sterfte vinden we over het algemeen in regio's in het midden en westen van Nederland. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's Hollands Midden en Zeeland het laagste sterftecijfer geregistreerd. In de regio's Groningen en Zuid-Limburg is het sterftecijfer het hoogst. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn in de periode 2017 t/m 2020 bijna 624.100 mensen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld ongeveer 156.000 sterfgevallen en komt overeen met 90,3 sterfgevallen per 10.000 inwoners.

In veel gemeenten in Groningen hogere sterfte

Vooral in Groningen is een cluster van gemeenten te vinden met gemiddeld hogere sterftecijfers dan het landelijk gemiddelde. Verder liggen de gemeenten met lage en hoge sterftecijfers verspreid over het land. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

Vergelijk met andere kaart

  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)