Naar inkomen en leeftijd

Sla de grafiek Jaarprevalentie astma naar inkomen en leeftijd 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code R96
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Naar inkomen en geslacht

Sla de grafiek Jaarprevalentie astma naar inkomen en geslacht 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code R96
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Vóórkomen astma neemt af met inkomen

Bovenstaande grafieken tonen de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van astma naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. In de registratie neemt het relatief aantal mensen met astma (jaarprevalentie) in bijna alle leeftijdsgroepen en bij vrouwen af met het stijgen van het inkomen. Astma komt dus relatief meer voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. Uitzondering hierop is de leeftijdsgroep 15- tot en met 29-jarigen. Ook bij mannen is er weinig verschil in het vóórkomen van astma tussen de verschillende inkomensgroepen. 
De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2022 bekend waren bij de huisarts met astma. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2022 contact te hebben gehad met de huisarts voor astma. 


Trend jaarprevalentie astma naar inkomen

Sla de grafiek Trend jaarprevalentie astma naar inkomen 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers van 2022 zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code R96
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Verschillen in vóórkomen astma tussen meeste inkomensniveaus vrijwel constant

Bovenstaande grafiek toont de trend in de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van astma naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. Astma komt relatief meer voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. In de periode 2012-2020 is de jaarprevalentie van astma in iedere inkomensgroep toegenomen. Vanaf 2020 is er juist een daling van de jaarprevalentie van astma in alle inkomensgroepen te zien.
De verschillen tussen de inkomensgroepen zijn in de periode 2012-2022 vrijwel constant gebleven. Uitzondering hierop is de eerste 20%-groep (groep met het laagste inkomen). In de periode 2015-2016 is de jaarprevalentie van astma in deze inkomensgroep relatief harder gestegen in vergelijking met de andere vier inkomensgroepen. Daarmee is het verschil in de jaarprevalentie tussen deze groep (laagste inkomen) ten opzichte van de andere groepen ook toegenomen. 


 • V. Hermans, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))