Beweegrichtlijnen naar opleiding

Sla de grafiek Voldoen aan beweegrichtlijnen naar geslacht, leeftijd en opleiding 2021 over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
  • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
  • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs).
  • Zie hier de toelichting op de analyse van opleidingsniveaus.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Hoogopgeleiden voldoen vaker aan de beweegrichtlijnen

De grafiek presenteert cijfers over 2021 over het voldoen aan de beweegrichtlijnen naar opleiding. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Resultaten van deze toetsing zijn:

  • Bij mannen en vrouwen in bijna alle leeftijdscategorieën voldoen relatief minder laagopgeleiden dan hoogopgeleiden aan de beweegrichtlijnen, met uitzondering van vrouwen in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 44 jaar. Bij mannen van 65 jaar en ouder voldoet 38,7% van de laagopgeleiden en 55,9% van de hoogopgeleiden aan de beweegrichtlijnen. Bij vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie is dat achtereenvolgens 33,0% en 52,4%.
  • Bij mannen in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 64 jaar en bij vrouwen van 25 tot en met 44 jaar en van 65 jaar en ouder voldoen minder middelbaaropgeleiden dan hoogopgeleiden aan de beweegrichtlijnen.
  • Bij mannen in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder is het percentage dat voldoet aan de beweegrichtlijnen kleiner onder laagopgeleiden dan onder middelbaaropgeleiden.

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Zomer (RIVM)