Contact met tandarts naar leeftijd en geslacht 2022

Sla de grafiek Contact met tandarts 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

Ruim 80% van de bevolking bezoekt jaarlijks de tandarts

Van alle inwoners van Nederland heeft 80,4% naar eigen zeggen in 2022 minstens één keer contact met een tandarts. Redenen voor het tandartsenbezoek zijn de periodieke controle, behandeling, bijvoorbeeld naar aanleiding van de controle, of acute klachten. Een patiënt die de tandarts bezoekt, doet dat gemiddeld 4,1 keer per jaar. Het percentage dat minimaal één keer per jaar de tandarts bezoekt is groter onder vrouwen dan onder mannen. 

Advies: vanaf 2 jaar naar tandarts of mondhygiënist

Het Ivoren Kruis adviseert om kinderen vanaf het tweede levensjaar jaarlijks mee te nemen naar de tandarts of mondhygiënist. Mensen met een kunstgebit wordt geadviseerd om één maal per twee jaar een bezoek aan de tandarts te brengen (Ivoren Kruis, 2015).


Geslacht trend 2022

Sla de grafiek Trend contact met tandarts 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers op CBS-StatLine (gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Leeftijd trend 2022

Sla de grafiek Trend contact met tandarts 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers op CBS-StatLine (gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Contact met de tandarts gestegen

Het percentage mensen in de bevolking dat contact heeft met de tandarts is significant gestegen tussen 2014 en 2022. Dit geldt voor zowel mannen, vrouwen als de gehele groep. Ook bij ouderen van 65 jaar en ouder neemt het aantal contacten met de tandarts toe. Bij de overige leeftijdsgroepen is geen toe- of afname in het aantal contacten te zien.


Contact met de tandarts naar opleiding 2021

Sla de grafiek Contact met de tandarts naar geslacht, leeftijd en opleiding 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
 • Hoog opleidingsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs).
 • Zie hier de toelichting op de analyse van opleidingsniveaus.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk het zorggebruik van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
Bezoek aan de tandarts neemt toe met opleidingsniveau

De grafiek presenteert cijfers over 2021 voor het minimaal één keer bezoeken van de tandarts in het afgelopen jaar. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Resultaten van deze toetsing zijn:

 • Bij mannen en vrouwen in bijna alle leeftijdscategorieën hebben minder laagopgeleiden dan hoogopgeleiden de tandarts bezocht in het afgelopen jaar, met uitzondering van mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar. Bij mannen van 65 jaar en ouder ging 58,1% van de laagopgeleiden en 80,8% van de hoogopgeleiden in het afgelopen jaar naar de tandarts. Bij vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie is dat achtereenvolgens 62,4% en 87,1%.
 • Bij mannen van 65 jaar en ouder en bij vrouwen vanaf 45 jaar bezochten middelbaaropgeleiden de tandarts minder vaak dan hoogopgeleiden.
 • Bij mannen in de leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar en bij vrouwen in de leeftijdsgroep 25 tot en met 44 jarigen en 65 jaar en ouder is het percentage mensen dat de tandarts heeft bezocht in het afgelopen jaar kleiner onder laagopgeleiden dan onder middelbaaropgeleiden.

Grafiek Mondhygiënist 2022

Sla de grafiek Contact met mondhygiënist 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

Bezoek mondhygiënist hoogst onder 50 tot en met 69-jarigen

In 2022 heeft gemiddeld 44,6% van alle mensen van 12 jaar en ouder een mondhygiënist bezocht. Met 52,5% was het aandeel 50- tot en met 69-jarigen het hoogst. Er zijn nauwelijks verschillen tussen mannen en vrouwen met uitzondering van de jongste leefstijdsgroep. Van de 12- tot en met 17-jarigen zijn er meer jongens dan meisjes die naar de mondhygiënst gaan (38,4 versus 32,1%).


Orthodontist 2022

Sla de grafiek Contact met orthodontist 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

Ongeveer de helft van 12- tot en met 17-jarigen bezoekt orthodontist

De orthodontist is in 2022 door ongeveer de helft (46,9%) van de 12- tot en met 17-jarigen ten minste één maal bezocht. Gemiddeld bezoekt 8,6% van alle mensen van 8 jaar en ouder de orthodonist. Het verschil tussen mannen en vrouwen is gering, respectievelijk 8,9 en 9,4%. Het aantal contacten per persoon is niet bekend.


 • E. v.d. Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))