DALY naar leeftijd niet goed te berekenen

Ziektelast is uitgedrukt in DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)’s (Disability Adjusted Life Years). De DALY is een samengestelde maat voor gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte (verloren levensjaren) en de jaren geleefd met ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte (ziektejaarequivalenten). Hieronder zijn de verloren levensjaren en ziektejaarequivalenten naar leeftijd gepresenteerd

Door verschillen in de manier waarop de ziektejaarequivalenten (YLD Year(s) lived with disability (Year(s) lived with disability)’s) en de verloren levensjaren (YLL Year(s) of life lost (Year(s) of life lost)’s) zijn berekend, kunnen de YLD’s en YLL’s per leeftijdsgroep niet goed bij elkaar worden opgeteld tot DALY’s

Meer informatie


Aantal ziektejaarequivalenten neemt toe met leeftijd

Het aantal ziektejaarequivalenten neemt sterk toe met de leeftijd. In absolute zin zijn de meeste ziektejaarequivalenten echter toe te schrijven aan de leeftijdsgroep van 15 tot en met 64 jaar (grafiek in de eerste tab). De reden is dat de groep 15- tot 64-jarigen de grootste omvang heeft. Wanneer wordt gecorrigeerd voor de omvang van de leeftijdsgroepen, door het aantal ziektejaarequivalenten per 1.000 personen weer te geven, ontstaat een ander beeld. Het aantal ziektejaarequivalenten neemt dan sterk toe met de leeftijd (grafiek in de tweede tab).

Meer informatie


Ziektejaarequivalenten (YLD) naar ziektegroep en leeftijd 2018

Sla de grafiek Ziektejaarequivalenten (YLD) naar ziektegroep en leeftijd 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)


a) nieuwvormingen: kwaadaardige tumoren (kanker) en goedaardige tumoren (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes C00-D48)
b) perinataal: voor aandoeningen in de perinatale periode zijn geen ziektejaarequivalenten (YLD Year(s) lived with disability (Year(s) lived with disability)) berekend
c) symptomen: symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd (ICD-10-codes R00-R99)

Bijdrage ziektegroepen aan ziektejaarequivalenten verschilt per levensfase

Bij zowel 0- tot en met 14-jarigen als 15- tot en met 64-jarigen zijn psychische stoornissen verantwoordelijk voor de meeste ziektejaarequivalenten (YLD Year(s) lived with disability (Year(s) lived with disability)). In de leeftijdsgroep van 0 tot en met 14 jaar zijn daarnaast relatief veel ziektejaarequivalenten toe te schrijven aan uitwendige oorzaken (ongevallen). In de leeftijdsgroep 15 tot en met 64 jaar zijn ook relatief veel ziektejaarequivalenten toe te schrijven aan aandoeningen van het bewegingsstelsel. In de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder zijn aandoeningen van het bewegingsstelsel verantwoordelijk voor de meeste ziektejaarequivalenten, gevolgd door hart- en vaatziekten.

Meer informatie


Aantal verloren levensjaren neemt toe met de leeftijd 

Het aantal verloren levensjaren neemt toe met de leeftijd. Dit is zowel geval als gekeken wordt naar het absoluut aan verloren levensjaren per leeftijdsgroep (grafiek in de eerste tab), als wanneer wordt gecorrigeerd voor de omvang van de leeftijdsgroepen (aantal per 1.000 personen;  grafiek in de tweede tab). Het aantal verloren levensjaren is klein in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 14 jaar. De reden is dat relatief weinig kinderen overlijden.

Meer informatie


Verloren levensjaren (YLL) naar ziektegroep en leeftijd 2018

Sla de grafiek Verloren levensjaren (YLL) naar ziektegroep en leeftijd 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

a) nieuwvormingen: kwaadaardige tumoren (kanker) en goedaardige tumoren (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes C00-D48)
b) symptomen: symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd (ICD-10-codes R00-R99)

Perinatale aandoeningen verantwoordelijk voor meeste verloren levensjaren kinderen

Bij 0- tot en met 14-jarigen worden de verloren levensjaren (YLL Year(s) of life lost (Year(s) of life lost)) grotendeels bepaald door perinatale aandoeningen en aangeboren afwijkingen. Bij 15- tot en met 64-jarigen en 65-plussers zijn nieuwvormingen (kwaadaardige tumoren (kanker) en goedaardige tumoren) verantwoordelijk voor de meeste verloren levensjaren. In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder gaan relatief veel levensjaren verloren als gevolg van nieuwvormingen en hart- en vaatziekten.

Meer informatie

  • H.B.M. Hilderink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)