Tabel: Bronnen bij de cijfers over arbeidsomstandigheden

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden))

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Werknemers tussen de 15 en 75 jaar in Nederland

Van Dam et al. 2021 Van Dam, L., Mars, G., Knops, J., Hooftman, W., De Vroome, E., Ramaekers, M., Janssen, B., Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020: Eerste resultaten en analysemogelijkheden, Leiden / Heerlen (2021)

European Working Conditions Survey (EWCS)

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Werknemers en zelfstandigen vanaf 15 jaar in Europa

Eurofound

Werkgevers Enquête Arbeid (WEA Werkgevers Enquête Arbeid (Werkgevers Enquête Arbeid))

 

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Werkgevers in Nederland

Kraan et al. 2020 Kraan, K., De Vroome, E., Van der Zee, F., Teeuwen, P., Werkgevers Enquête Arbeid 2019: Methodologie, resultaten en verantwoording, Leiden (2020)

Enquête Beroepsbevolking Tot de beroepsbevolking worden alle personen tussen de 15 en 67 jaar gerekend die ten minste 12 uur per week werken, willen werken of gaan werken. (Tot de beroepsbevolking worden alle personen tussen de 15 en 67 jaar gerekend die ten minste 12 uur per week werken, willen werken of gaan werken.) (EBB)

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar

EBB

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor de werkzame beroepsbevolking

Nederlandse bevolking

Kosten van Ziekten 


Gepresenteerde data Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) zijn meerdere antwoordcategorieën gebruikt. De weergegeven percentages komen voort uit verschillende antwoordcategorieën. Als de antwoordcategorie uit 3 opties bestaat (Ja, regelmatig | ja, soms | nee) is het percentage voor het antwoord ja, regelmatig gepresenteerd in de grafiek. Als de antwoordcategorie uit 4 opties bestaat (nooit | soms | vaak | altijd), dan wordt er één percentage gepresenteerd in de grafiek voor de categorieën vaak en altijd. In het geval van pesten is er een andere indeling gebruikt (nooit | enkele keer | vaak | zeer vaak). In dat geval is het percentage voor de laatste drie antwoordcategorieën opgeteld en gepresenteerd in de grafieken. In het NEA rapport zijn de percentages voor alle vier de antwoordcategorieën afzonderlijk gepresenteerd (Van Dam et al. 2021 Van Dam, L., Mars, G., Knops, J., Hooftman, W., De Vroome, E., Ramaekers, M., Janssen, B., Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020: Eerste resultaten en analysemogelijkheden, Leiden / Heerlen (2021)). 

In 2018 is de vraagstelling met betrekking tot gevaarlijk werk aangepast. De vraag over gevaarlijk werk betreft nu: "Hoe vaak moet u de volgende soorten van gevaarlijk werk doen?" (gevolgd door een opsomming zoals struikelen, snijden, verbranden, etc). Het gepresenteerde percentage betreft het aantal werknemers dat bij bovenstaande vraag bij tenmiste één gevaar 'vaak' of 'altijd' heeft aangegeven. Door deze verandering in methodologie is er sprake van een trendbreuk (Hooftman et al. 2019 Hooftman, W. E., Mars, G. M. J., Janssen, B., de Vroome, E. M. M., Janssen, B. J. M., Pleijers, A. J. S. F., Ramaekers, M. M. M. J., van den Boscche, S. N. J., Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018: Methodologie en globale resultaten, Leiden / Heerlen (2019)). 

In 2019 zijn de vragen over conflicten op het werk weggelaten. Dit leek effect te hebben op de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van ongewenst gedrag dat in dat jaar meer voor kwam dan in eerdere jaren. In 2020 zijn de vragen over conflicten op het werk weer opgenomen in de vragenlijst (Van Dam et al. 2021 Van Dam, L., Mars, G., Knops, J., Hooftman, W., De Vroome, E., Ramaekers, M., Janssen, B., Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020: Eerste resultaten en analysemogelijkheden, Leiden / Heerlen (2021)).

De NEA 2020 is uitgevoerd in het vierde kwartaal – toen de tweede golf van de COVID-19 pandemie net begon. De COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen die van kracht waren hebben waarschijnlijk invloed gehad op de werkomstandigheden. Ruim 58.000 werknemers vulden de NEA 2020 vragenlijst in.