Beperkingen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 2021

Sla de grafiek Beperkingen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête

 • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
 • Hoog onderwijsniveau =  hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs).
 • Zie hier de toelichting op de analyse van opleidingsniveaus.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Hoogopgeleiden minder beperkingen in horen, zien of mobiliteit

De grafiek presenteert cijfers over beperkingen in activiteiten met betrekking tot horen, zien of mobiliteit over 20201 naar opleiding. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Resultaten van deze toetsing zijn:

 • Bij zowel mannen als vrouwen hebben laagopgeleiden relatief vaker een beperking dan hoogopgeleiden. Zo is dit bij mannen van 45 tot en met 64 jaar 23,4% bij laagopgeleiden en 3,9% bij hoogopgeleiden. Bij vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep is dit respectievelijk 25,2% en 7,5%.
 • Bij mannen en vrouwen in de leeftijd van 45 tot en met 64 jaar, en 65 jaar en ouder is het percentage mensen met een beperking groter onder laagopgeleiden dan onder middelbaaropgeleiden.
 • Bij vrouwen in de leeftijdsgroepen van 25 tot en met 44 jaar en 45 tot en met 64 jaar en bij mannen vanaf 45 jaar is het percentage mensen met een beperking groter onder middelbaaropgeleiden dan onder hoogopgeleiden.

Trend in beperkingen in horen, zien of mobiliteit naar opleiding 1999-2021

Sla de grafiek Trend in beperkingen in horen, zien of mobiliteit naar opleiding 1999-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête

 • Ondergrens en bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval zichtbaar in tabelweergave
 • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1)
 • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
 • Zie hier de toelichting op de analyse van opleidingsniveaus.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Geen trendverschillen tussen opleidingsniveaus

Uit de analyse blijkt dat het percentage mensen met een beperking per opleidingsniveau over de jaren heen gemiddeld genomen stabiel is gebleven.


 • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Zomer (RIVM)