Zorgprevalentie

Sla de grafiek Zorgprevalentie multimorbiditeit 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

  • Zorgprevalentie is hier gedefinieerd als het percentage mensen dat ten minste eenmaal contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor twee of meer chronische aandoeningen (multimorbiditeit).

5,7 miljoen mensen met twee of meer chronische aandoeningen

Op 1 januari 2022 hadden 5,7 miljoen mensen in Nederland twee of meer chronische aandoeningen (multimorbiditeit). Dit komt overeen met 33% van de totale Nederlandse bevolking en met 55% van de mensen met ten minste één chronische ziekte. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel.
Niet alle mensen met multimorbiditeit hebben jaarlijks contact met de huisartsenpraktijk. In heel 2022 hadden 1,9 miljoen mensen (11% van de Nederlandse bevolking) ten minste eenmaal contact met de huisartsenpraktijk voor multimorbiditeit (zorgprevalentie).
De schatting is gebaseerd op een selectie van 109 door chronische aandoeningen (zie Bronverantwoording). De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts zelf of kan zijn overgenomen van een andere zorgverlener. 

Aantal mensen met multimorbiditeit neemt sterk toe vanaf 40 jaar

Bij mensen die jonger zijn dan 40 jaar komt multimorbiditeit relatief minder voor, maar het percentage mensen met multimorbiditeit is ook in deze leeftijdsgroep nog altijd gemiddeld 13%. Vanaf de leeftijd van 40 jaar neemt de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) sterk toe. Van de mensen van 75 jaar en ouder heeft 86% meer dan één chronische aandoening.
45% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft in 2022 ten minste eenmaal contact gehad met de huisartsenpraktijk voor twee of meer chronische aandoeningen (zorgprevalentie). Voor personen jonger dan 40 jaar ligt dit percentage gemiddeld op 1%.

Meer vrouwen dan mannen met multimorbiditeit

Er zijn meer vrouwen met multimorbiditeit dan mannen, zowel relatief (36% van de vrouwen en 26% van de mannen) als absoluut (3,2 miljoen vrouwen en 2,6 miljoen mannen). In de leeftijdsgroep van 0 tot en met 19 jaar zijn er relatief meer jongens dan meisjes met multimorbiditeit. In de leeftijdsgroep van 20 jaar en ouder  zijn er juist relatief meer vrouwen dan mannen met multimorbiditeit.


Absolute zorgprevalentie

Sla de grafiek Zorgprevalentie multimorbiditeit 2011-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

  • Zorgprevalentie is hier gedefinieerd als het percentage mensen dat ten minste eenmaal contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor twee of meer chronische aandoeningen (multimorbiditeit).

Relatieve zorgprevalentie

Sla de grafiek Zorgprevalentie multimorbiditeit 2011-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2022
  • Zorgprevalentie is hier gedefinieerd als het percentage mensen dat ten minste eenmaal contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor twee of meer chronische aandoeningen (multimorbiditeit).

Toename aantal mensen met multimorbiditeit

Het absolute aantal mensen met twee of meer chronische aandoeningen (multimorbiditeit) is in de periode 2011-2022 toegenomen, van 3,5 miljoen mensen in 2011 tot 5,7 miljoen mensen in 2022. De toename is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan vergrijzing. Ook na correctie voor veranderingen in de omvang en de leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie), is nog een lichte toename zichtbaar in de periode 2011-2018, gevolgd door een stabilisatie.
Het absolute aantal mensen dat ten minste eenmaal in het jaar contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor multimorbiditeit  (zorgprevalentie) lag in de periode 2011-2022 vrijwel onveranderd rond de 1,9 miljoen mensen per jaar. Gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en de leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie), nam de zorgprevalentie in deze periode zelfs af. 


Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

  • J.W. Vanhommerig (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)