Lage sterfte aan prostaatkanker in Zaanstreek-Waterland

De regio met de laagste sterfte aan prostaatkanker is Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zijn regio's met een lage sterfte vooral geconcentreerd in het zuiden van het land. De hoogste sterfte is geregistreerd in de regio IJsselland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 11.730 mannen aan prostaatkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 2.932 sterfgevallen en komt overeen met 3,4  sterfgevallen per 10.000 inwoners. Prostaatkanker is daarmee na longkanker de meest voorkomende vorm van kanker waaraan mannen in Nederland overlijden. 


  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • H. Giesbers
  • C.M. Deuning