Ongeveer 6.100 ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker

In 2020 waren er 6.105 klinische ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker. Het aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 21.110 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 3,5 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker 2020
  Mannen
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 6.105
Aantal verpleegdagen 21.110
Gemiddelde opnameduur (dagen) 3,5
Aantal dagopnamen 10.985
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 30
Totaal aantal opnamen 17.120

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: C61
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen prostaatkanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: C61
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Aantal ziekenhuisopnamen prostaatkanker het hoogst tussen 65 en 80 jaar 

In 2020 waren er 6.105 ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker in Nederland. Dit aantal komt overeen met 6,9 opnamen per 10.000 mannen. Het relatieve aantal opnamen is het hoogst in de leeftijdsklasse van 65 tot en met 79 jaar. In de lagere leeftijdsklassen, tot en met 39 jaar, waren er geen ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker in 2020.


Trend ziekenhuisopnamen prostaatkanker

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen prostaatkanker 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-code: 185 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: C61 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Ziekenhuisopnamen prostaatkanker afgenomen

Na een toename van het aantal ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker in de jaren tachtig van de vorige eeuw, nam het aantal ziekenhuisopnamen in de periode 1993-2000 af en bleef daarna enige jaren redelijk stabiel. Vanaf 2011 is het aantal ziekenhuisopnamen verder afgenomen. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is in de periode 1993-2000 eveneens afgenomen: van ruim 6.000 in 1993 naar ruim 4.700 in 2000. Vervolgens is het absolute aantal ziekenhuisopnamen weer toegenomen tot ruim 7.400 in 2011. In 2020 waren er 6.105 ziekenhuisopnamen voor prostaatkanker.

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022).


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)