Meeste inwoners met chronische gewrichtsontsteking in Zuid-Limburg

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Zuid-Limburg is het percentage inwoners met chronische gewrichtsontsteking (zelfgerapporteerd) significant het hoogst (11%). In de regio's Gooi en Vechtstreek is het aandeel inwoners met chronische gewrichtsontsteking het laagst (4,6%), gevolgd door IJsselland en Groningen. Landelijk geeft 6,7% van de inwoners aan last te hebben van chronische gewrichtsontstekingen.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

  • C. M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))