Bijna 190.000 wanbetalers zorgpremie

Op 31 december 2020 hebben 189.652 mensen van 18 jaar en ouder (1,4%) een achterstand opgelopen bij de betaling van hun zorgpremie ( VWS 2020 VWS, VWS - Verzekerdenmonitor 2020, Den Haag (2020) ). Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het  CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor).

Hoogste percentage wanbetalers onder 25- tot 40-jarigen

Het percentage wanbetalers is het hoogst onder 25- tot 40-jarigen. De cijfers uitgesplitst naar leeftijd van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn gebaseerd op de cijfers van het CAK. Om de kenmerken van de groep wanbetalers te bepalen gaat het CBS uit van de wanbetalers die op 31 december 2019 zijn ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Een deel van de wanbetalers is niet in de BRP ingeschreven, waardoor het aantal wanbetalers waarvan achtergrondgegevens bekend zijn afwijkt van het aantal wanbetalers bij het CAK.

Meer informatie


Daling aantal wanbetalers sinds 2014

Het aantal wanbetalers dat de zorgpremie niet betaalt, is in de periode 2014-2020 (op 31 december) afgenomen van bijna 326.000 naar ongeveer 189.600 mensen. Om het aantal wanbetalers terug te dringen heeft de Tweede Kamer eind 2015 de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen aangenomen. Naast de verlaging van de premie voor wanbetalers, maakt de nieuwe wet het onder andere mogelijk dat een wanbetaler zonder tussenkomst van een schuldhulpverlener uit de wanbetalersregeling kan stromen als er een betalingsregeling wordt getroffen met de zorgverzekeraar.

Meer informatie

  • H. Giesbers ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning (RIVM)