Ruim 170.500 wanbetalers zorgpremie

Het aantal wanbetalers dat de zorgpremie niet betaalt, is in de periode 2014-2022 (op 31 december) afgenomen van bijna 326.000 naar 170.541 mensen. Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK legt in dat geval een bestuursrechtelijke premie op en int deze. Wanbetalers blijven verzekerd voor de basisverzekering die ze hebben afgesloten.Om het aantal wanbetalers terug te dringen heeft de Tweede Kamer eind 2015 de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen aangenomen. Naast de verlaging van de premie voor wanbetalers, maakt de nieuwe wet het onder andere mogelijk dat een wanbetaler zonder tussenkomst van een schuldhulpverlener uit de wanbetalersregeling kan stromen als er een betalingsregeling wordt getroffen met de zorgverzekeraar.


Relatief grootste aantal wanbetalers in de leeftijdscategorie 30-39 jaar

Het percentage wanbetalers is het hoogst onder 30- tot en met 39-jarigen. De cijfers uitgesplitst naar leeftijd van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn gebaseerd op de cijfers van het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor). Om de kenmerken van de groep wanbetalers te bepalen gaat het CBS uit van de wanbetalers die op 31 december 2022 zijn ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Een deel van de wanbetalers is niet in de BRP ingeschreven, waardoor het aantal wanbetalers waarvan achtergrondgegevens bekend zijn afwijkt van het aantal wanbetalers bij het CAK.


    • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
    • C. Deuning (RIVM)