Tabel: Bronnen bij de cijfers over angststoornissen
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Nivel Zorgregistratie eerste lijn Jaarprevalentie  Nederlandse bevolking Nivel Zorgregistratie eerste lijn (NZR)
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2) Prevalentie angststoornissen Nederlandse bevolking 18 tot en met 65 jarigen NEMESIS-2
Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA Longitudinal Aging Study Amsterdam (Longitudinal Aging Study Amsterdam)) Prevalentie angststoornissen bij ouderen Nederlandse bevolking van 60 tot en met 94 jaar LASA
Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor angsstoornissen Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database

 


Huisartsenregistraties angststoornissen

Voor bepaling van de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) en het aantal nieuwe gevallen van angststoornissen (huidige situatie en trends) zijn gegevens gebruikt van de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De in de huisartsenregistraties gebruikte ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-codes zijn P74 voor angststoornis en P79 voor angstig/angstgevoelens.


Angststoornissen in bevolkingsonderzoek NEMESIS

Op bevolkingsniveau zijn gegevens over het voorkomen van angststoornissen beschikbaar uit het NEMESIS-onderzoek onder 18- tot 65-jarigen (Bijl et al. 1997Bijl, R. V., van Zessen, G., Ravelli, A. C. J., de Rijk, C., Langendoen, Y., Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek. I. Doelstellingen, opzet en methoden (1997);Bijl et al. 1997Bijl, R. V., van Zessen, G., Ravelli, A. C. J., Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek. II. Prevalentie van psychiatrische stoornissen (1997)de Graaf et al. 2010de Graaf, R., ten Have, M. M., Dorsselaer, S., De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten, Utrecht (2010)). NEMESIS-1 was gebaseerd op een landelijke steekproef onder 7.076 personen bij wie in 1996 een psychiatrisch interview is afgenomen met behulp van de CIDI Composite international diagnostic interview (Composite international diagnostic interview) (Composite International Diagnostic Interview). Dezelfde respondenten zijn daarna nog tweemaal benaderd voor een follow-upmeting tussen 1997 en 1999.

NEMESIS-2 is gebaseerd op een landelijke steekproef onder 6.646 personen bij wie tussen 2007 en 2009 een psychiatrisch interview is afgenomen met behulp van de CIDI 3.0. Dezelfde respondenten zijn tussen 2010 en 2012 nogmaals benaderd voor follow-updeelname. De cijfers over het voorkomen van angststoornissen zijn afkomstig uit de eerste meting; de cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) zijn afkomstig uit de tweede meting. Alle cijfers zijn vervolgens door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) omgerekend naar het jaar 2011.


Angststoornissen in bevolkingsonderzoek LASA

Het LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam)-onderzoek werd uitgevoerd in 2008/2009 onder 1.601 mensen. 1.286 van de deelnemers aan het onderzoek waren 65 jaar of ouder. Een CIDI is afgenomen als de mensen in 2008 /2009 boven de cut-off scoorden op de screeningslijsten voor angst (HADS-A Hospital Anxiety and Depression Scale - Anxiety subscale (Hospital Anxiety and Depression Scale - Anxiety subscale) > 8) of wanneer ze op de baseline meting van LASA een CES-D Center for Epidemiologic Studies depression scale (Center for Epidemiologic Studies depression scale) van 16 of hoger hadden. Bij het berekenen van de prevalenties in de hele groep is de steekproef teruggewogen naar de samenstelling van de bevolking op grond van leeftijd en geslacht in 2011.


Gezondheidsmonitor GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM

De ‘Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM, 2012’ bestaat uit gegevens die in 2012 onder mensen van 19 jaar en ouder zijn verzameld door het CBS en 28 GGD’en. In de ‘Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM, 2012’ staan na opschoning de gegevens van 387.195 mensen waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de GGD’en en 10.811 (2,8%) door het CBS. Het meest recente jaar is 2012. De ‘Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM’ verschijnt elke vier jaar; de eerstvolgende bevat dus in 2016 door het CBS en de GGD’en verzamelde gegevens.

Meer informatie