Illustratie

Tabel: Bronnen bij de cijfers over astma

Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Zorgprevalentie; Aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking NZR
Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking Gezondheidsenquête
Piama Prevalentie Nederlandse kinderen en jongeren Piamawebsite Piama-onderzoek
Dossier Longmonitor Kwaliteit van leven Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder Nivel
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Registratie (LBZ ())

Klinische opnamedagen; Klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.); Gemiddelde opnameduur
met astma als hoofdontslagdiagnose

Nederlandse bevolking LBZ
Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor astma Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database
GIP Genees- en hulpmiddelen Informatie Project  (Genees- en hulpmiddelen Informatie Project )-databank Gebruikers astma- en COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten))-middelen Nederlandse verzekerden volgens de Zorgverzekeringswet GIP-databank