Laagste sterfte aan dementie in Flevoland

Het laagste sterftecijfer aan dementie is geregistreerd in de regio Flevoland. De hoogste sterfte aan dementie is geregisteerd in de regio's Twente en Gooi en Vechtstreek. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 64.015 personen door dementie overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 16.004 sterfgevallen en komt overeen met 9,3 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • C. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)