Twente hoogste sterfte aan longontsteking

In de doodsoorzakenstatistiek is voor de regio Twente de hoogste sterfte aan longontsteking gemeld. Gevolgd door de regio's Limburg-Noord en Zuid-Holland-Zuid. Het laagste sterftecijfer aan longontsteking is geregistreerd in de regio's Groningen en Flevoland. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 bijna 12.900 personen aan longontsteking overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.225 sterfgevallen. Longontsteking behoort tot de groep ziekten van de ademhalingswegen. Longontsteking is een ontsteking van de onderste luchtwegen. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


  • H. Giesbers
  • C.M. Deuning