In 2020 overleden bijna 3.000 personen aan onderste luchtweginfecties

In 2020 stierven 2.921 personen aan infecties van de onderste luchtwegen, 1.411 mannen en 1.510 vrouwen. Het grootste deel (93%) van de sterfte was het gevolg van longontsteking (pneumonie); daaraan stierven 2.726 mensen. Deze sterfte is exclusief sterfte als gevolg van longontsteking bij influenza en legionellose en longontsteking door voedsel en braaksel.

Tabel: Sterfte onderste luchtweginfecties naar type 2020

Infectie van de onderste luchtwegen

Mannen

Vrouwen

Longontsteking / pneumonie (J12-J18)

1.330

1.396

Acute bronchitis (J20)

5

8

Acute bronchiolitis (J21)

0

0

Niet gespecificeerde acute infectie van onderste luchtwegen (J22)

76

106

Totaal

1.411

1.510

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes J12-J18, J20-J22
  • Cijfers zijn voorlopig

Meer informatie


Sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen 2020

Sla de grafiek Sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes J12-J18 en J20-J22
  • Cijfers zijn voorlopig
  • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

Vooral veel sterfte op hogere leeftijd

In 2020 overleden 2.921 personen aan infecties van de onderste luchtwegen in Nederland, 1.411 mannen en 1.510 vrouwen (16,3 per 100.000 mannen en 17,2 per 100.000 vrouwen). Sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen treedt vooral op hogere leeftijd op.

Meer informatie


Sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes J12-J18 en J20-J22
  • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
  • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
  • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
  • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn niet goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie tekst en Verantwoording).

Sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen gedaald na 2000

Sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen (longontsteking en acute bronchi(oli)tis) is gedaald in de periode 2000-2012. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Mogelijk wordt de afname (deels) verklaard door verbeterde klinische behandeling van infecties van de onderste luchtwegen. In de jaren negentig is de sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen juist gestegen, mogelijk door een toename van mensen met een verminderde weerstand zoals kankerpatiënten. Deze patiënten kunnen steeds meer en beter behandeld worden voor kanker, maar hebben wel een verzwakte afweer waardoor ze aan longontsteking kunnen overlijden. De verhoogde sterfte in de jaren 1993, 1999 en 2000 houdt mogelijk verband met het feit dat zich in deze jaren griepepidemieën voordeden met hoge sterfte. Longontsteking is een mogelijke complicatie van influenza.
De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is in de periode 2000-2012 nagenoeg niet afgenomen. Voor mannen is deze gedaald van 2.852 in 2000 naar 2.739 in 2012. Voor vrouwen is de afname in de absolute sterfte groter, van 3.731 in 2000 naar 3.106 in 2012.

Trendbreuk in 2013 als gevolg van wijziging codering doodsoorzaak

In 2013 is het  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen. De invoer van automatisch coderen ging gepaard met de invoer van een  ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-update: longontsteking wordt gezien als gevolg van een andere aandoening, tenzij het doodsoorzakenformulier anders vermeldt. Bij handmatig coderen (vóór 2013) werd longontsteking als  onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) gecodeerd, tenzij er op het doodsoorzakenformulier expliciet een relatie met een andere doodsoorzaak werd gelegd. De update heeft geleid tot een afname van longontsteking als onderliggende doodsoorzaak. Vanaf 2013 is er geen duidelijke toe- of afname in de sterfte aan infecties van de onderste luchtwegen.

Meer informatie

A.M. Gommer (RIVM)