Patiënten met influenza gemiddeld een week in ziekenhuis

In 2020 waren er 3.455 klinische ziekenhuisopnamen voor influenza. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen werden opgenomen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 23.310 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 6,7 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor influenza 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 1.715 1.740 3.455
Aantal verpleegdagen 11.275 12.035 23.310
Gemiddelde opnameduur (dagen) 6,6 6,9 6,7
Aantal dagopnamen 5 5 10
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 50 45 100
Totaal aantal opnamen 1.770 1.790 3.560

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: J09-J11
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor influenza

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor influenza 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: J09-J11
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ongeveer 3.500 ziekenhuisopnamen voor influenza in 2020

In 2020 waren er 3.455 klinische ziekenhuisopnamen voor influenza in Nederland (mannen: 1.715, vrouwen: 1.740). Dit aantal komt overeen met 1,9 opnamen per 10.000 personen (1,9 per 10.000 mannen en 1,9 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd, maar kinderen van 0 tot en met 4 jaar worden ook relatief vaak opgenomen voor influenza. In de hogere leeftijdsklassen (65 jaar en ouder) is het aantal opnamen per 10.000 inwoners voor mannen hoger dan voor vrouwen.


Trend ziekenhuisopnamen influenza

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen influenza 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020).  De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-code: 487 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: J09-J11 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Sterke toename ziekenhuisopnamen influenza vanaf 2008

Vanaf 2008 is het aantal klinische ziekenhuisopnamen voor influenza sterk toegenomen, voor zowel mannen als vrouwen. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is na 2008 eveneens sterk toegenomen (absolute aantallen zichtbaar in tabelweergave). In de periode 2009-2018 werden negen keer zoveel ziekenhuisopnamen voor influenza geregistreerd als in de tien jaar daarvoor (1999-2008). Mogelijk is de toename in ziekenhuisopnamen (deels) toe te schrijven aan toegenomen aandacht voor influenza binnen ziekenhuizen, waarbij ziekenhuispatiënten vaker worden getest op influenza. In het coronajaar 2020 werden beduidend minder mensen voor influenza opgenomen in het ziekenhuis als in de twee daaraan voorafgaande jaren. De gemiddelde opnameduur voor influenza is in de periode 2008-2020 vrijwel constant: ongeveer een week.
De trend in het aantal ziekenhuisopnamen heeft een vergelijkbaar patroon als de trend in het aantal influenzagevallen en de sterfte door influenza.

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022).  Bij influenza spelen waarschijnlijk ook de maatregelen een rol die vanaf maart 2020 zijn getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen ook de verspreiding van andere virussen zoals influenza voorkomen (Reukers et al. 2021Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, M., de Lange, M.M.A., Lanooij, S.J., Niessen, Teirlinck, A.C., Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021)). 


 • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • A.M. Gommer (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)