SEH-bezoeken voor ongevalsletsel 2022

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor ongevalsletsel 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023))

 • Een letsel kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld sport en verkeer (een wielrenner die in het verkeer gewond raakt). Door deze overlap is de som van het aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken per type ongeval groter dan het totaal aantal SEH-bezoeken in verband met ongevalsletsel.

SEH-afdeling meest bezocht voor letsel door privé-ongeval

In 2022 is de SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling ongeveer 630.000 keer bezocht in verband met letsel door een ongeval. In ruim de helft van de  gevallen (57%) was sprake van een SEH-bezoek in verband met letsel opgelopen door een privé-ongeval (359.000 SEH-bezoeken). Op afstand volgen SEH-bezoeken in verband met een verkeersongeval (134.000 SEH-bezoeken) en in verband met een sportblessure (104.000 SEH-bezoeken). SEH-bezoeken in verband met een arbeidsongeval kwamen veel minder voor (42.900 SEH-bezoeken).

Risico naar type ongeval moeilijk onderling vergelijkbaar

Het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel door een privé-ongeval is ruim acht keer groter dan het aantal SEH-bezoeken in verband met een arbeidsongeval. Dit betekent niet per se dat het ongevalsrisico buiten het werk groter is dan tijdens het uitoefenen van werk. Het risico hangt immers samen met het aantal uren dat per jaar wordt gewerkt. Zo is ook het risico van een verkeersongeval afhankelijk van het aantal gereisde kilometers en is de kans op een sportblessure afhankelijk van het aantal uren dat sport beoefend wordt (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023)).


Relatief veel ouderen bezoeken de SEH-afdeling

In 2022 werd de SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling ongeveer 359.000 keer bezocht voor letsel als gevolg van een privé-ongeval, 161.000 keer door mannen en 198.000 keer door vrouwen (18 per 1.000 mannen en 22 per 1.000 vrouwen). Ouderen hebben een sterk verhoogde kans om met letsel als gevolg van een privé-ongeval op de SEH-afdeling terecht te komen. Bij ruim de helft (56%; 200.000) van de SEH-bezoeken was sprake van ernstig letsel.


SEH-bezoeken voor sportblessures 2022

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor sportblessures 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023))

 • Absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • Geen balkje betekent geen betrouwbaar aantal sporturen beschikbaar.

Meeste sportblessures bij jongeren en mannen

In 2022 werd de SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling ongeveer 104.000 keer bezocht vanwege een sportblessure, 68.300 keer door mannen en 35.300 keer door vrouwen. Door afronding wijkt het totaal aantal SEH-bezoeken iets af van de som van het aantal SEH-bezoeken door mannen en vrouwen. Ongeveer de helft van het aantal SEH-bezoeken in verband met een sportblessure (51.800) betrof kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep 0 tot en met 19 jaar, ongeveer een kwart van de bezoeken (25.000) betrof kinderen van 10 tot en met 14 jaar. Bij de helft (51%; 53.200) van de SEH-bezoeken was sprake van een ernstige blessure.


SEH-bezoeken voor letsel arbeidsongevallen 2022

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor letsel arbeidsongevallen 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023))

 • Absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave. Lege cel betekent aantal <100
 • Gewerkte uren beschikbaar voor werkenden vanaf 15 jaar

Risico op arbeidsongeval ruim drie keer groter voor mannen

In 2022 werd de SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-afdeling 42.900 keer bezocht voor letsel als gevolg van een arbeidsongeval, 35.200 keer door mannen en 7.700 keer door vrouwen. Vijf keer meer mannen dan vrouwen bezochten dus de SEH-afdeling in verband met een arbeidsongeval. Hierbij is niet gecorrigeerd voor het gegeven dat meer mannen dan vrouwen werken. Wanneer hier wel voor wordt gecorrigeerd, dan is het aantal SEH-bezoeken voor letsel door arbeidsongevallen voor mannen ruim drie keer groter dan voor vrouwen. Gecorrigeerd voor het aantal arbeidsuren was in 2022 het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel door arbeidsongevallen het grootst voor de jongste en oudste leeftijdgroepen. Bij een derde (34%; 14.700) van de SEH-bezoeken was sprake van ernstig letsel.


SEH-bezoeken voor letsel verkeersongevallen 2022

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor letsel verkeersongevallen 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam & Nijman 2023Stam, C., Nijman, S., Verkeersongevallen en eenzijdige voetgangersongevallen in 2022; SEH-bezoeken, Amsterdam (2023))

 • Absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • Voor de leeftijdsgroep 0 t/m 5 jaar zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal gereisde kilometers.

Jongeren vaker slachtoffer van verkeersongevallen

In 2022 vonden per 10 miljoen reizigerskilometers 7,2 SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken plaats in verband met letsel door verkeersongevallen. Het voor het aantal gereden kilometers gecorrigeerde aantal SEH-bezoeken was veruit het grootst voor mensen van 80 jaar en ouder. Ook onder jongeren was dit aantal relatief groot.
In 2022 werd de SEH-afdeling in totaal ongeveer 134.000 keer bezocht vanwege een verkeersongeval, 75.700 keer door mannen en 58.500 keer door vrouwen. Door afronding van de cijfers komt het totaal aantal bezoeken niet overeen met de som van het aantal bezoeken door mannen en  vrouwen. In zes op de tien van de SEH-bezoeken was sprake van ernstig letsel. Het (ongecorrigeerde) aantal verkeersdeelnemers dat in 2022 naar de SEH-afdeling kwam vanwege een verkeersongeval was het grootst in de leeftijd van 16 jaar, gevolgd door verkeersdeelnemers van 17, 18 en 19 jaar (Stam & Nijman 2023Stam, C., Nijman, S., Verkeersongevallen en eenzijdige voetgangersongevallen in 2022; SEH-bezoeken, Amsterdam (2023)).

COVID-19-dip in SEH-bezoeken voorbij in 2022

In 2021 en een deel van 2020 was sprake van beperkende coronamaatregelen, zoals thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties. Daarnaast was er sprake van terughoudendheid in het bezoeken van de SEH-afdeling bij met name lichtere letsels, in verband met angst voor besmetting met het coronavirus. Beide factoren hebben hebben in de coronajaren 2020 en 2021 geleid tot een verminderd aantal SEH-bezoeken ten opzichte van het pre-coronajaar 2019. In 2022 is een einde gekomen aan de zogenaamde COVID-19-dip. Het aantal van 134.000 SEH-bezoeken lag in 2022 zelfs hoger dan in de laatste jaren voor de COVID-19-pandemie. Dit is ook het geval bij het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel door een verkeersongeval (Stam & Nijman 2023Stam, C., Nijman, S., Verkeersongevallen en eenzijdige voetgangersongevallen in 2022; SEH-bezoeken, Amsterdam (2023)).


SEH-bezoeken voor ernstig ongevalsletsel 2013-2022

Sla de grafiek SEH-bezoeken voor ernstig ongevalsletsel 2013-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023))

 • Ernstig letsel is gedefinieerd als letsel met een ernst uitgedrukt in een MAIS Maximum Abbreviated Injury Scale (Maximum Abbreviated Injury Scale) (Maximum Abbreviated Injury Score) van ten minste 2.
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2022

Toename SEH-bezoek voor ernstig letsel door ongevallen

Uit een trendanalyse uitgevoerd door VeiligheidNL blijkt dat het aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken in verband met ernstig letsel door een ongeval in de periode 2013-2022 is gestegen met 16 procent. In de jaren 2020 en 2021 is een tijdelijke afname zichtbaar als gevolg van de COVID-19-uitbraak. In 2022 lijkt het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel door een ongeval weer in lijn met de ontwikkeling van voor de COVID-19-uitbraak.
Een toename in SEH-bezoeken geldt zowel voor ernstig letsel in verband met een privé-ongeval (22%) als voor ernstig letsel in verband met een verkeersongeval (31%) en een arbeidsongeval (17%). Het aantal SEH-bezoeken in verband met een ernstige sportblessure is in de periode 2013-2022 juist afgenomen (-11%). Deze daling lijkt beïnvloed door het lage aantal SEH-bezoeken tijdens de COVID-19-uitbraak.
De weergegeven en beschreven trends zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de bevolkingssamenstelling, maar er is geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in verkeers- of sportdeelname (Stam 2023Stam, C., Letsels 2022; Kerncijfers LIS, Amsterdam (2023)). 


 • C. Stam (VeiligheidNL)
 • A.M. Gommer, red. (RIVM)